สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

แสดงรายชื่อสถานศึกษาที่จัดส่ง เลขประจำตัวประชาชนไม่มีและซ้ำซ้อน
แสดงแผนภูมิจังหวัด แสดงแผนภูมิชั้น
โปรแกรม e-Citizen วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เข้าสู่ผู้ดูและระบบ

Chart 3
Chart 4
Chart 5
Chart 6