assignment

รายชื่อโรงเรียน

รหัส ชื่อ จังหวัด นักเรียน ครู สารสนเทศ
รหัส ชื่อ จังหวัด นักเรียน ครู สารสนเทศ
7010010101วชิรมกุฎกรุงเทพมหานคร3514info
7010010102บาลีสาธิตศึกษา มจร.กรุงเทพมหานคร12523info
7010010104บาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร.กรุงเทพมหานคร7224info
7010060103วัดศรีบุญเรืองกรุงเทพมหานคร8116info
7010081301มังกรกมลาวาสวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร1457info
7010090108พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานคร18758info
7010131401กุศลสมาครวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร8917info
7010190106วัดกาญจนสิงหาสน์วิทยากรุงเทพมหานคร4021info
7010200105พุทธศาสตร์วิทยากรุงเทพมหานคร10121info
7010280111พระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณกรุงเทพมหานคร13819info
7010470110วัดผ่องพลอยวิริยารามกรุงเทพมหานคร28523info
7013020102เตรียมพุทธศาสตร์ปทุมธานี17526info
7013020103พระปริยัติธรรมพระราหุลปทุมธานี545info
7013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี550info
7014060301วัดนิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา1209info
7014110302มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา24034info
7015010301ศรีเมืองทองวิทยาอ่างทอง347info
7015040303วัดเกาะปริยัติวิทยาอ่างทอง147info
7015040304กิตติยารามวิทยาอ่างทอง163info
7016040302พระปริยัติธรรมวัดลำนารายณ์ลพบุรี6317info
7017050306พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทองสิงห์บุรี828info
7017060301วัดโบสถ์อินทร์บุรีสิงห์บุรี5014info
7017060302พิพิธสุตคุณานุสรณ์สิงห์บุรี527info
7017060304วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษาสิงห์บุรี12715info
7017060305พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ศรีสิงห์บุรี448info
7018040301พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์งามชัยนาท399info
7020021202พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งเหียงชลบุรี11418info
7020071203พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดเนินบุญญารามชลบุรี4120info
7020071301วัดโพธิทัตราชวิทยาลัยชลบุรี4217info
7021011201มงคลวิทยาระยอง13215info
7021011202พระปริยัติธรรมอำนวยวิทยา แผนกสามัญศึกษาระยอง527info
7021021203พระปริยัติธรรมวัดสุวรรณรังสรรค์ระยอง6810info
7021051204พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดอ่างแก้วระยอง3812info
7023011201พระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสุวรรณมงคลตราด408info
7024011201พระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามฉะเชิงเทรา18733info
7024011203พระปริยัติธรรมวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา9720info
7024031203วิจิตรธรรมวิทยาฉะเชิงเทรา1610info
7025071201พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดแจ้งปราจีนบุรี8313info
7026011201พระปริยัติธรรมวัดอุดมธานีนครนายก279info
7027031201ปัจจันตเขตวิทยาสระแก้ว327info
7030011101ปริยัติสามัญนครราชสีมานครราชสีมา18321info
7030011107บูรพาวิทยานุสรณ์นครราชสีมา335info
7030011112พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยานครราชสีมา13120info
7030061108วัดตะกุดเครือปลอกนครราชสีมา4110info
7030081104สัทธรรมวิทยานครราชสีมา5510info
7030101105ดอนหวายพิทยาคมนครราชสีมา3111info
7030121111ประชานิมิตรวิจัยศึกษานครราชสีมา236info
7030131103ศรีปริยัติคุณศึกษานครราชสีมา7911info
7030141106พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยานครราชสีมา277info
7030151102วิสุทธิพรตพิทยาคมนครราชสีมา2913info
7030211109ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่องนครราชสีมา6017info
7031011101ปริยัติธีรวิทยาบุรีรัมย์19616info
7031011108พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยาบุรีรัมย์6413info
7031031103วัดท่าสว่างวิทยาบุรีรัมย์709info
7031051104พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยาบุรีรัมย์5011info
7031141102สระมะค่าวิทยาบุรีรัมย์415info
7031201105พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคมบุรีรัมย์518info
7032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์20021info
7032011105บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์สุรินทร์8213info
7032011109ปริยัติคุณรสวิทยาสุรินทร์7413info
7032031101โพธิศึกษาสุรินทร์468info
7032041107พระปริยัติธรรมวัดจอมพระสุรินทร์3610info
7032041108พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)สุรินทร์7713info
7032071103รัตโนภาสวิมลศึกษาสุรินทร์17823info
7032091104พระปริยัติธรรมพันษีวิทยาสุรินทร์5910info
7033011101ศรีเกษตรวิทยาศรีสะเกษ15020info
7033041103กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ศรีสะเกษ6810info
7033041111ดำรงธรรมศาสนวิชชาลัยศรีสะเกษ4311info
7033071112ปรางค์กู่วิทยาศรีสะเกษ7412info
7033101104พระปริยัติธรรมวัดสระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ15215info
7033101109วัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณศรีสะเกษ767info
7033131102พระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยาศรีสะเกษ6515info
7033141105พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยาศรีสะเกษ8910info
7033161106ดวนใหญ่วิทยาศรีสะเกษ767info
7033211107โพธิ์ศรีวิทยาศรีสะเกษ6713info
7034010901บาลีสาธิตศึกษา มจร.ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี15930info
7034010902ดงบังอาทรกิจวิทยาอุบลราชธานี519info
7034010909กิตติญาณวิทยาอุบลราชธานี11215info
7034010912วัดมงคลในวิทยาอุบลราชธานี4310info
7034010923ศรีศาสนวิทยาอุบลราชธานี24725info
7034010925มงคลธรรมวัฒน์วิทยาอุบลราชธานี327info
7034020916วัดไชยมงคลวิทยาอุบลราชธานี11713info
7034040907สาธุกิจวิทยาอุบลราชธานี367info
7034050926ศรีสุตาวิทยาอุบลราชธานี12515info
7034070921วัดเวียงเกษมอุบลราชธานี8514info
7034090911รังษีวิทยากรอุบลราชธานี6311info
7034100904ศรีมงคลศึกษากรอุบลราชธานี6812info
7034100919ศรีเจริญวิทยารามอุบลราชธานี5010info
7034110915พระปริยัติธรรมอัมพวันวิทยาอุบลราชธานี578info
7034140905อัครธรรมวิทยาอุบลราชธานี768info
7034140908หนองขุ่นวิทยาอุบลราชธานี20114info
7034140922พระปริยัติธรรมม่วงสามสิบวิทยาอุบลราชธานี5610info
7034150920วรรณวารีวิทยาอุบลราชธานี7812info
7034150927วารินทร์พรหมสิทธิวิทยาอุบลราชธานี16315info
7034190903พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ตากอุบลราชธานี459info
7034190917พระปริยัติธรรมมุจลินวิทยาอุบลราชธานี11413info
7034200913พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดหนองเป็ดอุบลราชธานี6714info
7034220914วัดบ้านหนองไฮวิทยาอุบลราชธานี5710info
7034240906กิตติวิทยากรอุบลราชธานี387info
7034250910เจริญทัศน์วิทยาอุบลราชธานี677info
7034250918พระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยาอุบลราชธานี7912info
7035010901พระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชายโสธร8517info
7035010902ทรายมูลปริยัติวิทยายโสธร9111info
7035080903เทพสถิตวิทยาลัยยโสธร839info
7036011101พุทธธรรมวิทยาชัยภูมิ14614info
7036011103วัดกลางเมืองเก่าวิทยาชัยภูมิ867info
7036011104วัดชัยภูมิวนารามชัยภูมิ888info
7036051105วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)ชัยภูมิ14612info
7036101106วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัยชัยภูมิ1218info
7036121102ประจักษ์วิทยานุสรณ์ชัยภูมิ676info
7037010902พระปริยัติธรรมวัดอำนาจเจริญอำนาจเจริญ8110info
7037010906พระปริยัติธรรมวัดสำราญนิเวศอำนาจเจริญ7512info
7037040903ปัจฉิมวันวิทยาอำนาจเจริญ7213info
7037050905ศรีใครวิทยาอำนาจเจริญ11414info
7037060904บ่อชะเนงวิทยาอำนาจเจริญ10113info
7038010802วัดศรีโสภณธรรมทานบึงกาฬ3910info
7038150801วัดไตรภูมิบึงกาฬ12212info
7038210803วัดเวฬุวันวิทยาบึงกาฬ8113info
7039010701พิศาลรัญญาวาสหนองบัวลำภู7612info
7039010703วัดโพธิ์ชัยสมสะอาดหนองบัวลำภู8412info
7039010704วัดศรีสระแก้ววิทยาหนองบัวลำภู9612info
7039020705วัดศิริบุญธรรมวิทยาหนองบัวลำภู404info
7039030706ดอนธาตุนรงค์วิทยาหนองบัวลำภู545info
7039050702สุวรรณารามวิทยาหนองบัวลำภู837info
7040010704ประภัสสรวิทยาขอนแก่น17514info
7040010705วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น8619info
7040010707จันทวิทยาคมขอนแก่น809info
7040010711วิเวกธรรมประสิทธ์วิทยาขอนแก่น11017info
7040010715วัดหนองแวงวิทยาขอนแก่น20142info
7040010720ตราชูพิทยาคมขอนแก่น206info
7040010721วัดตาลเรียงวิทยาขอนแก่น3412info
7040010727วัดธาตุกุดกว้างขอนแก่น519info
7040020714บูรพารามวิทยาสรรค์ขอนแก่น6415info
7040040712มัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษาขอนแก่น207info
7040040717พระปริยัติธรรมวัดสว่างรังษีวิทยาขอนแก่น97info
7040040723วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยาขอนแก่น417info
7040040728ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ขอนแก่น418info
7040050701สารคุณวิทยาขอนแก่น6136info
7040050716วัดแจ้งสว่างนอกขอนแก่น7611info
7040050724วัดสระแก้วพิทยาคมขอนแก่น4010info
7040070703ญาณสังวรขอนแก่น3810info
7040070706ปุญยสารโสภิตวิทยาขอนแก่น2810info
7040070709วัดท่าน้ำพองขอนแก่น2012info
7040070710ธรรมวิทย์ราษฎร์บำรุงขอนแก่น336info
7040090719วัดประชาพัฒนารามขอนแก่น194info
7040100718วัดจันทรประสิทธิ์ขอนแก่น4012info
7040120725นพคุณวิทยาขอนแก่น507info
7040160708มิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ขอนแก่น295info
7040170713วัดโพธิ์กลางขอนแก่น527info
7040200722วัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ขอนแก่น316info
7041010801วัดโสมนัสสันตยารามอุดรธานี897info
7041010804อุตตรทิศวิทยาอุดรธานี869info
7041010805วัดสว่างสามัคคีอุดรธานี19315info
7041010813วัดมัชฌิมาวาสอุดรธานี5210info
7041010816พระปริยัติธรรมวัดสังคาวอุดรธานี436info
7041011401สุนทรประดิษฐ์วิทยาลัยอุดรธานี9112info
7041020803ประสาทคณานุกิจวิทยาอุดรธานี12812info
7041040817พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีนครารามอุดรธานี10513info
7041050811วัดศิรินทราวาสอุดรธานี608info
7041060806วัดศิริมงคลอุดรธานี11011info
7041060814พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีสุธาทิพย์อุดรธานี436info
7041060815พระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรีอุดรธานี6810info
7041060820สวัสดิ์วิทยาอุดรธานี809info
7041070812วัดศรีสวาทอุดรธานี708info
7041070821พระปริยัติธรรมวัดอุดมอินทราวาสอุดรธานี677info
7041100808วัดบูรพาอุดรธานี4611info
7041110810วัดศรีชมชื่นอุดรธานี5811info
7041110818พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดดงคำอุดรธานี525info
7041170802วัดศรีสะอาดอุดรธานี7714info
7041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี8711info
7041220819ห้วยทรายวิทยาอุดรธานี808info
7042010701วัดศรีจันทร์วิทยาเลย15820info
7042010705วัดศรีวิชัยวนารามเลย19518info
7042010710วัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษาเลย9013info
7042030708วัดสันติวนารามวิทยาเลย7717info
7042050713ปริยัติสามัญวัดโพนชัยเลย8718info
7042070709วัดศรีภูเรือเลย938info
7042080712วัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยาเลย7710info
7042090702โกวิทวิทยาเลย646info
7042090703วัดวังสะพุงพัฒนารามเลย8310info
7042090704ธรรมนิเทศก์วิทยาเลย9113info
7042090706วัดศรีสุวรรณวนารามวิทยาเลย407info
7042090714วัดศรีบุญเรืองวิทยาเลย8111info
7042100707วัดศรีภูกระดึงเลย408info
7042100715วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยาเลย7211info
7042140716วัดขามชุมวิทยาสรรพ์เลย10113info
7043010801บาลีสาธิตศึกษา มจร.วัดศรีษะเกษหนองคาย23722info
7043010802วัดโกเสยเขตหนองคาย21714info
7043010806บาลีสาธิตวัดเขตอุดมหนองคาย719info
7043010808วัดพระธาตุวิทยาหนองคาย1167info
7043010809วัดพระธาตุบังพวนหนองคาย356info
7043010812วัดโพธิสมภารหนองคาย10114info
7043010814พระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยาหนองคาย7717info
7043010815พระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์หนองคาย7221info
7043020810วัดอัมพวันหนองคาย7312info
7043050804พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์งามหนองคาย648info
7043070807วัดช้างเผือกหนองคาย306info
7044011001บาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดอภิสิทธิ์มหาสารคาม8722info
7044011007อุทัยทิศวิทยามหาสารคาม5411info
7044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม474info
7044051005ปัจจิมเชียงยืนมหาสารคาม8810info
7044061004ปทุมพิทยากรมหาสารคาม9214info
7044061008วัดหัวหนองสังฆประชาสรรค์มหาสารคาม12012info
7044081009พระปริยัติธรรมวัดหัวดงนาค่ายมหาสารคาม618info
7044081010ปริยัติธรรมทัพป่าจิกวิทยามหาสารคาม247info
7044091003วาปีคณานุสรณ์วิทยามหาสารคาม12412info
7045011001สุนทรธรรมปริยัติร้อยเอ็ด5715info
7045011005มงคลญาณปริยัติร้อยเอ็ด6915info
7045011010พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดบูรพาภิรามร้อยเอ็ด9712info
7045011013เทพบัณฑิตวิทยาลัยร้อยเอ็ด949info
7045021011พระปริยัติธรรมศรีอริยวงศ์ร้อยเอ็ด385info
7045041009สามัคคีปริยัติธรรมร้อยเอ็ด605info
7045061003ปริยัติสารคุณร้อยเอ็ด449info
7045071014ปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ร้อยเอ็ด5110info
7045101007วิโรจน์ผดุงศาสน์ร้อยเอ็ด8013info
7045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด540info
7045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด6411info
7045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด405info
7045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด7010info
7045121006สุเทพนครวิชร้อยเอ็ด5311info
7046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์11712info
7046011009พระปริยัติธรรมวัดประชานิยมกาฬสินธุ์12314info
7046031001ชัยมงคลวิทยากาฬสินธุ์9412info
7046041004พระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์6910info
7046041010พระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยากาฬสินธุ์9711info
7046051003พระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโกกาฬสินธุ์880info
7046051007วัดบุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์587info
7046121005วัดหนองบัวพัฒนาวิทยากาฬสินธุ์7012info
7046121006ไชยวารวิทยาเสริมกาฬสินธุ์399info
7046131008สมเด็จปริยัติกาฬสินธุ์590info
7047010804เหล่าแมดวิทยาสกลนคร336info
7047010807พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดแจ้งแสงอรุณสกลนคร8712info
7047010809พระปริยัติธรรมวัดป่าสุทธาวาสสกลนคร639info
7047020808พระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยาสกลนคร4510info
7047040801วัดโพธิ์คำสกลนคร709info
7047060803วัดพระธาตุศรีมงคลสกลนคร7312info
7047110802พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งสกลนคร5711info
7047120805พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสว่างภูมิดลสกลนคร357info
7048011007พระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุนครพนม11913info
7048051001วัดพระธาตุพนมนครพนม16225info
7048061005พระปริยัติธรรมวัดธาตุเรณูวิทยานครพนม6011info
7048071008พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดพระซองวิทยานครพนม278info
7048081006วัดศรีสงครามนครพนม627info
7048081011พระปริยัติธรรมวัดดารารามนครพนม787info
7048091002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีชมภูนครพนม9711info
7048091004พระปริยัติธรรมวัดศรีหนาถวิทยานครพนม348info
7048091010พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดธาตุประสิทธิ์นครพนม3811info
7048101009พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีสว่างนครพนม348info
7049010901วัดศรีบุญเรืองวิทยามุกดาหาร1157info
7050010501สามัคคีวิทยาทานเชียงใหม่27020info
7050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่40724info
7050010504บาลีสาธิตศึกษา มจร.เชียงใหม่52636info
7050010506สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เชียงใหม่38833info
7050010507อภัยอริยศึกษาเชียงใหม่579info
7050010523ธรรมเมธีศึกษาเชียงใหม่9111info
7050020516วัดโขงขาววิทยาเชียงใหม่11214info
7050020528วัดพุทธนิมิตรวิทยาเชียงใหม่11215info
7050030520แม่แจ่มปริยัติศึกษาเชียงใหม่1099info
7050040511วัดอินทารามวิทยาเชียงใหม่809info
7050050526ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์เชียงใหม่15115info
7050060521พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยาเชียงใหม่4413info
7050070510วัดแม่ริมวิทยาเชียงใหม่25425info
7050080524วัดสะเมิงวิทยาเชียงใหม่449info
7050090512วัดพระบาทอุดมเชียงใหม่5610info
7050090514ฝางธรรมศึกษาเชียงใหม่12916info
7050090518วัดเจดีย์งามปริยัติวิทยาเชียงใหม่357info
7050100517พระปริยัติธรรมวัดท่าตอนเชียงใหม่12414info
7050110509เขื่อนผากวิทยาเชียงใหม่5910info
7050120515สันป่าตองศึกษาเชียงใหม่7013info
7050140505วัดวิเวกวนารามเชียงใหม่17519info
7050150522หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์เชียงใหม่12517info
7050160527วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์เชียงใหม่18815info
7050170519วัดฉิมพลีวิทยาเชียงใหม่388info
7050190508สารภีปริยัติศึกษาเชียงใหม่10812info
7050200525เวียงแหงปริยัติศึกษาเชียงใหม่8013info
7050210513พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดงเชียงใหม่10713info
7050220529สัพพัญญูวิทยาเชียงใหม่5810info
7051010502โสภณวิทยาลำพูน19915info
7051010504อินทะวิทยาลำพูน7412info
7051010505หอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัยลำพูน16524info
7051020508ปริยัติสามัญสามัคคีวิทยาลำพูน4310info
7051030501บ้านโฮ่งหลวงลำพูน507info
7051030506พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงลำพูน15615info
7051040503พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวงลำพูน11312info
7051040510พระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา ลำพูน14916info
7051050509พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งหัวช้างลำพูน287info
7051060507พรหมจักรสังวรลำพูน9719info
7052010603ปริยัติวัดม่อนจำศีลลำปาง468info
7052010608วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามลำปาง13124info
7052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง12012info
7052050601วิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ลำปาง5612info
7052060605แม่สุกศึกษาลำปาง699info
7052070604บ้านใหม่วิทยาลำปาง15415info
7052100606แม่ทะปริยัติศึกษาลำปาง11220info
7052100607ทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ลำปาง1058info
7052120602วัดบ้านหม้อศึกษาลำปาง10316info
7053020402วัดมงคลนิมิตรอุตรดิตถ์315info
7053080401พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเสาหินอุตรดิตถ์607info
7054010601พุทธโกศัยวิทยาแพร่32136info
7054020602ร้องเข็มวิทยาแพร่6012info
7054030606เชตวันวิทยาแพร่11415info
7054040604ร้องแหย่งวิทยาคมแพร่8713info
7054060603วังฟ่อนวิทยาแพร่7211info
7054070607สัมฤทธิบุญวิทยาแพร่8115info
7055010601นันทบุรีวิทยาน่าน41634info
7055010614พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งน่าน11521info
7055020613นันทจริมเขตศึกษาน่าน5412info
7055030610พระปริยัติธรรมานุสรณ์วัดฟ้าสวรรค์น่าน3111info
7055040605วัดนาราบวิทยาน่าน6216info
7055050602วัดปรางค์น่าน10919info
7055050615พระปริยัติธรรมวัดภูเก็ตน่าน12713info
7055060604วัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษาน่าน769info
7055060606พระปริยัติธรรมวัดนิโครธารามน่าน11115info
7055070607พระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองรามน่าน469info
7055070608วัดบุญยืนน่าน5414info
7055080603วัดราษฎร์บำรุงวิทยาน่าน197info
7055090612เชียงกลางปริยัติศึกษาน่าน6912info
7055110609วัดดอนมงคลสันติสุขวิทยาน่าน9612info
7055120611วัดบ่อหลวงวิทยาธรรมน่าน2911info
7056010606ราชคฤห์วิทยาพะเยา11914info
7056020602ห้วยข้าวก่ำวิทยาพะเยา10317info
7056030603วัดหย่วนวิทยาพะเยา10322info
7056040608ป่าแขมวิทยาพะเยา4924info
7056050601สุวรรณคณานุสรณ์พะเยา3914info
7056060605วัดนาปรังวิทยาพะเยา13518info
7056060607พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดดอนไชยพะเยา6212info
7056070604พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดโพธารามวิทยาพะเยา5912info
7056080609วัดม่วงชุมวิทยาพะเยา10014info
7057010602พุทธิวงศ์วิทยาเชียงราย19125info
7057010615วัดฝังหมิ่นวิทยาเชียงราย8813info
7057020614เวียงชัยพิทยาเชียงราย6015info
7057030603โสภณจริยธรรมวิทยาเชียงราย16913info
7057030606วัดครึ่งใต้วิทยาเชียงราย10816info
7057030616วัดแก่นเหนือวิทยาเชียงราย8711info
7057040605วัดอำมาตย์วิทยาเชียงราย20922info
7057050601ชยาภิวัฒน์วิทยาเชียงราย10218info
7057060611พุทธศาสตร์ศึกษาเชียงราย3111info
7057070612วัดแม่คำวิทยาเชียงราย16014info
7057071301วัดหมื่นพุทธวิทยาเชียงราย12416info
7057080610วัดไชยสถานวิทยาเชียงราย7910info
7057090607วัดวิเชตร์มณีเชียงราย226info
7057100604วัดเจดีย์หลวงวิทยาเชียงราย9213info
7057110617วัดหนองบัวพิทยาเชียงราย4814info
7057110619วัดป่างิ้วปริยัติศึกษาเชียงราย589info
7057120608วัดสันหนองบัววิทยาเชียงราย10816info
7057130618เวียงแก่นวิทยาเชียงราย848info
7057140609วัดป่าตาลใต้เชียงราย12216info
7057160613บุญเรืองวิทยาเชียงราย5812info
7057170620วัดดงชัยพิทยาเชียงราย6827info
7058010501วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษาแม่ฮ่องสอน26617info
7058040502พระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนีแม่ฮ่องสอน3312info
7060010401วัดหนองปลิงวิทยานครสวรรค์9713info
7060010402คีรีวงศ์วิทยานครสวรรค์9212info
7060010403บาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธารามนครสวรรค์4716info
7060010404วัดไทรเหนือวิทยานครสวรรค์12714info
7060010405วัดท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์11524info
7060050408พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดส้มเสี้ยวนครสวรรค์4711info
7060070407วัดวาปีรัตนารามวิทยานครสวรรค์5111info
7060120409ศรีนภเขตวิทยานครสวรรค์24320info
7061010301วัดมณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี259info
7061040302อุทานอุทิศธรรมวิทยาอุทัยธานี555info
7062010401วชิรกุญชรมัธยมกำแพงเพชร4315info
7062050402วัดคฤหบดีสงฆ์กำแพงเพชร308info
7063060401โสภณวรคุณวิทยาตาก15219info
7063080402พระปริยัติธรรมสามัญอุ้มผางวิทยาตาก6712info
7064010401ราชธานีวิทยาลัยสุโขทัย10318info
7064070403วัดหนองโว้งวิทยาสุโขทัย157info
7064090402วัดเหมืองนาวิทยาสุโขทัย259info
7065010401วัดจันทร์วิทยาพิษณุโลก3812info
7065010402วัดธรรมจักรวิทยาพิษณุโลก207info
7065010403สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชพิษณุโลก18431info
7066010401หลวงพ่อเพชรวิทยาพิจิตร8719info
7067010403ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุเพชรบูรณ์6819info
7067030401ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์14014info
7067040402ปริยัติสามัญวัดสระเกศเพชรบูรณ์9111info
7067050404พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิตเพชรบูรณ์11213info
7070020301พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดถ้ำสิงโตทองราชบุรี458info
7071010301วัดสิริกาญจนารามกาญจนบุรี2612info
7071010302พระปริยิตธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี10612info
7071060303พระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสังกาญจนบุรี529info
7072070302พระปริยิตธรรมวัดหนองพันเทาสุพรรณบุรี195info
7072070304พระปริยัติธรรมวัดสองพี่น้องสุพรรณบุรี163info
7073010101วัดเสนหานครปฐม320info
7073060102พระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยานครปฐม6210info
7077010301พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดธรรมิการามวรวิหารประจวบคีรีขันธ์379info
7080010204พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยานครศรีธรรมราช8715info
7080010205พระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสระเรียงนครศรีธรรมราช18711info
7080040203พระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวานนครศรีธรรมราช326info
7080110206พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช4010info
7080120207พระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยารามนครศรีธรรมราช318info
7081010201วัดแก้วโกรวารามกระบี่7617info
7084010202แสงธรรมพิทยาคมสุราษฎร์ธานี1510info
7084020201พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี269info
7084060203วัดพระบรมธาตุไชยาวิทยาสุราษฎร์ธานี257info
7084120204พระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลารามสุราษฎร์ธานี236info
7085010201พระปริยัติธรรม วัดตโปทารามระนอง2210info
7086040201พุทธรังษีพิทยาลัยชุมพร739info
7090010202แสงทองวิทยาธรรมสงขลา6011info
7090010203วัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยาสงขลา188info
7090010205พระปริยัติธรรม วัดโคกเปี้ยวสงขลา718info
7090020201พุทธวิทยาสงขลา609info
7090080204หลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยาสงขลา10310info
7090111401มหาปัญญาสงขลา243info
7091010201ธรรมจักรวิทยาสตูล3114info
7092010201สิทธิธรรมตรัง10524info
7095010201ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดเมืองยะลายะลา512info