assignment

รายชื่อโรงเรียน


รหัส ชื่อ จังหวัด นักเรียน ครู สารสนเทศ
รหัส ชื่อ จังหวัด นักเรียน ครู สารสนเทศ
7010010101วชิรมกุฎกรุงเทพมหานคร4414info
7010010102บาลีสาธิตศึกษา มจร.กรุงเทพมหานคร10721info
7010010104บาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร.กรุงเทพมหานคร5625info
7010060103วัดศรีบุญเรืองกรุงเทพมหานคร8114info
7010081301มังกรกมลาวาสวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร1457info
7010090108พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานคร10858info
7010131401กุศลสมาครวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร8418info
7010190106วัดกาญจนสิงหาสน์วิทยากรุงเทพมหานคร3822info
7010200105พุทธศาสตร์วิทยากรุงเทพมหานคร9820info
7010280111พระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณกรุงเทพมหานคร13818info
7010470110พระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยารามกรุงเทพมหานคร22920info
7013020102เตรียมพุทธศาสตร์ปทุมธานี12220info
7013020103พระปริยัติธรรมพระราหุลปทุมธานี325info
7013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี5011info
7014060301วัดนิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา1119info
7014110302มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา18528info
7015040303วัดเกาะปริยัติวิทยาอ่างทอง167info
7015040304กิตติยารามวิทยาอ่างทอง265info
7016040302พระปริยัติธรรมวัดลำนารายณ์ลพบุรี6715info
7017050306พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทองสิงห์บุรี858info
7017060301วัดโบสถ์อินทร์บุรีสิงห์บุรี5017info
7017060302พิพิธสุตคุณานุสรณ์สิงห์บุรี797info
7017060304วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษาสิงห์บุรี13617info
7017060305พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ศรีสิงห์บุรี468info
7018040301พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์งามชัยนาท318info
7020021202พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งเหียงชลบุรี10319info
7020071203พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดเนินบุญญารามชลบุรี3920info
7020071301วัดโพธิทัตราชวิทยาลัยชลบุรี3518info
7021011201มงคลวิทยาระยอง13313info
7021011202พระปริยัติธรรมอำนวยวิทยา แผนกสามัญศึกษาระยอง577info
7021021203พระปริยัติธรรมวัดสุวรรณรังสรรค์ระยอง6610info
7021051204พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดอ่างแก้วระยอง3613info
7023011201พระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสุวรรณมงคลตราด389info
7024011201พระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามฉะเชิงเทรา19633info
7024011203พระปริยัติธรรมวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา8219info
7024031203วิจิตรธรรมวิทยาฉะเชิงเทรา89info
7025071201พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดแจ้งปราจีนบุรี6912info
7026011201พระปริยัติธรรมวัดอุดมธานีนครนายก329info
7027031201ปัจจันตเขตวิทยาสระแก้ว290info
7030011101ปริยัติสามัญนครราชสีมานครราชสีมา16521info
7030011107บูรพาวิทยานุสรณ์นครราชสีมา195info
7030011112พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยานครราชสีมา10520info
7030061108วัดตะกุดเครือปลอกนครราชสีมา4110info
7030081104สัทธรรมวิทยานครราชสีมา587info
7030101105ดอนหวายพิทยาคมนครราชสีมา3511info
7030121111ประชานิมิตรวิจัยศึกษานครราชสีมา296info
7030131103ศรีปริยัติคุณศึกษานครราชสีมา6012info
7030141106พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยานครราชสีมา268info
7030151102วิสุทธิพรตพิทยาคมนครราชสีมา7514info
7030211109ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่องนครราชสีมา5617info
7031011101ปริยัติธีรวิทยาบุรีรัมย์16816info
7031011108พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยาบุรีรัมย์8413info
7031031103วัดท่าสว่างวิทยาบุรีรัมย์7211info
7031051104พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยาบุรีรัมย์4510info
7031141102สระมะค่าวิทยาบุรีรัมย์557info
7031201105พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคมบุรีรัมย์7111info
7032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์19620info
7032011105บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์สุรินทร์9513info
7032011109ปริยัติคุณรสวิทยาสุรินทร์6810info
7032031101โพธิศึกษาสุรินทร์428info
7032041107พระปริยัติธรรมวัดจอมพระสุรินทร์5710info
7032041108พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)สุรินทร์7013info
7032071103รัตโนภาสวิมลศึกษาสุรินทร์17123info
7032091104พระปริยัติธรรมพันษีวิทยาสุรินทร์609info
7033011101ศรีเกษตรวิทยาศรีสะเกษ14120info
7033041103กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ศรีสะเกษ6910info
7033041111ดำรงธรรมศาสนวิชชาลัยศรีสะเกษ4011info
7033071112ปรางค์กู่วิทยาศรีสะเกษ8111info
7033101104วัดสระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ15514info
7033101109วัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณศรีสะเกษ656info
7033131102พระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยาศรีสะเกษ6315info
7033141105พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยาศรีสะเกษ7910info
7033161106ดวนใหญ่วิทยาศรีสะเกษ6114info
7033211107โพธิ์ศรีวิทยาศรีสะเกษ7716info
7034010901บาลีสาธิตศึกษา มจร.ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี14029info
7034010902ดงบังอาทรกิจวิทยาอุบลราชธานี599info
7034010909กิตติญาณวิทยาอุบลราชธานี10217info
7034010912วัดมงคลในวิทยาอุบลราชธานี3310info
7034010923ศรีศาสนวิทยาอุบลราชธานี26928info
7034010925มงคลธรรมวัฒน์วิทยาอุบลราชธานี328info
7034020916วัดไชยมงคลวิทยาอุบลราชธานี11213info
7034040907สาธุกิจวิทยาอุบลราชธานี327info
7034050926ศรีสุตาวิทยาอุบลราชธานี12915info
7034070921วัดเวียงเกษมอุบลราชธานี9714info
7034090911รังษีวิทยากรอุบลราชธานี6812info
7034100904ศรีมงคลศึกษากรอุบลราชธานี6113info
7034100919ศรีเจริญวิทยารามอุบลราชธานี529info
7034110915พระปริยัติธรรมอัมพวันวิทยาอุบลราชธานี6410info
7034140905อัครธรรมวิทยาอุบลราชธานี7012info
7034140908หนองขุ่นวิทยาอุบลราชธานี20916info
7034140922พระปริยัติธรรมม่วงสามสิบวิทยาอุบลราชธานี589info
7034150920วรรณวารีวิทยาอุบลราชธานี8112info
7034150927วารินทร์พรหมสิทธิวิทยาอุบลราชธานี17719info
7034190903พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ตากอุบลราชธานี498info
7034190917พระปริยัติธรรมมุจลินวิทยาอุบลราชธานี12313info
7034200913พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดหนองเป็ดอุบลราชธานี7215info
7034220914วัดบ้านหนองไฮวิทยาอุบลราชธานี7110info
7034240906กิตติวิทยากรอุบลราชธานี407info
7034250910เจริญทัศน์วิทยาอุบลราชธานี567info
7034250918พระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยาอุบลราชธานี6710info
7035010901พระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชายโสธร9017info
7035010902ทรายมูลปริยัติวิทยายโสธร8611info
7035080903เทพสถิตวิทยาลัยยโสธร659info
7036011101พุทธธรรมวิทยาชัยภูมิ14014info
7036011103วัดกลางเมืองเก่าวิทยาชัยภูมิ1047info
7036011104วัดชัยภูมิวนารามชัยภูมิ888info
7036051105วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)ชัยภูมิ16412info
7036101106วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัยชัยภูมิ1757info
7036121102ประจักษ์วิทยานุสรณ์ชัยภูมิ846info
7037010902พระปริยัติธรรมวัดอำนาจเจริญอำนาจเจริญ7610info
7037010906พระปริยัติธรรมวัดสำราญนิเวศอำนาจเจริญ7611info
7037040903ปัจฉิมวันวิทยาอำนาจเจริญ7211info
7037050905ศรีใครวิทยาอำนาจเจริญ9413info
7037060904บ่อชะเนงวิทยาอำนาจเจริญ9512info
7038010802วัดศรีโสภณธรรมทานบึงกาฬ389info
7038150801วัดไตรภูมิบึงกาฬ10311info
7038210803วัดเวฬุวันวิทยาบึงกาฬ9013info
7039010701พิศาลรัญญาวาสหนองบัวลำภู10212info
7039010703วัดโพธิ์ชัยสมสะอาดหนองบัวลำภู8910info
7039010704วัดศรีสระแก้ววิทยาหนองบัวลำภู11912info
7039020705วัดศิริบุญธรรมวิทยาหนองบัวลำภู606info
7039030706ดอนธาตุนรงค์วิทยาหนองบัวลำภู675info
7039050702สุวรรณารามวิทยาหนองบัวลำภู866info
7040010704ประภัสสรวิทยาขอนแก่น17614info
7040010705วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น7620info
7040010707จันทวิทยาคมขอนแก่น769info
7040010711วิเวกธรรมประสิทธ์วิทยาขอนแก่น10218info
7040010715วัดหนองแวงวิทยาขอนแก่น20331info
7040010720ตราชูพิทยาคมขอนแก่น206info
7040010721วัดตาลเรียงวิทยาขอนแก่น2710info
7040010727วัดธาตุกุดกว้างขอนแก่น406info
7040020714บูรพารามวิทยาสรรค์ขอนแก่น6216info
7040040712มัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษาขอนแก่น167info
7040040723วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยาขอนแก่น3310info
7040040728ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ขอนแก่น508info
7040050701สารคุณวิทยาขอนแก่น5038info
7040050716วัดแจ้งสว่างนอกขอนแก่น7214info
7040050724วัดสระแก้วพิทยาคมขอนแก่น407info
7040070703ญาณสังวรขอนแก่น4511info
7040070706ปุญยสารโสภิตวิทยาขอนแก่น308info
7040070709วัดท่าน้ำพองขอนแก่น1912info
7040090719วัดประชาพัฒนารามขอนแก่น184info
7040100718วัดจันทรประสิทธิ์ขอนแก่น3612info
7040120725นพคุณวิทยาขอนแก่น397info
7040160708มิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ขอนแก่น205info
7040170713วัดโพธิ์กลางขอนแก่น379info
7040200722วัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ขอนแก่น416info
7041010801วัดโสมนัสสันตยารามอุดรธานี1139info
7041010804อุตตรทิศวิทยาอุดรธานี7217info
7041010805วัดสว่างสามัคคีอุดรธานี21315info
7041010813วัดมัชฌิมาวาสอุดรธานี5610info
7041010816พระปริยัติธรรมวัดสังคาวอุดรธานี676info
7041011401สุนทรประดิษฐ์วิทยาลัยอุดรธานี7713info
7041020803ประสาทคณานุกิจวิทยาอุดรธานี11112info
7041040817พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีนครารามอุดรธานี10514info
7041050811วัดศิรินทราวาสอุดรธานี538info
7041060806วัดศิริมงคลอุดรธานี10811info
7041060814พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีสุธาทิพย์อุดรธานี536info
7041060815พระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรีอุดรธานี7610info
7041060820สวัสดิ์วิทยาอุดรธานี819info
7041070812วัดศรีสวาทอุดรธานี488info
7041070821วัดอุดมอินทราวาสอุดรธานี8611info
7041100808วัดบูรพาอุดรธานี298info
7041110810วัดศรีชมชื่นอุดรธานี7011info
7041110818พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดดงคำอุดรธานี515info
7041170802วัดศรีสะอาดอุดรธานี10214info
7041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี9511info
7041220819ห้วยทรายวิทยาอุดรธานี819info
7042010701วัดศรีจันทร์วิทยาเลย17918info
7042010705วัดศรีวิชัยวนารามเลย23417info
7042010710วัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษาเลย8912info
7042030708วัดสันติวนารามวิทยาเลย9415info
7042050713ปริยัติสามัญวัดโพนชัยเลย8723info
7042070709วัดศรีภูเรือเลย8710info
7042080712วัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยาเลย859info
7042090702โกวิทวิทยาเลย606info
7042090703วัดวังสะพุงพัฒนารามเลย829info
7042090704ธรรมนิเทศก์วิทยาเลย7713info
7042090706วัดศรีสุวรรณวนารามวิทยาเลย227info
7042090714วัดศรีบุญเรืองวิทยาเลย7712info
7042100707วัดศรีภูกระดึงเลย357info
7042100715วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยาเลย6510info
7042140716วัดขามชุมวิทยาสรรพ์เลย8613info
7043010801บาลีสาธิตศึกษา มจร.วัดศรีษะเกษหนองคาย23723info
7043010802วัดโกเสยเขตหนองคาย19213info
7043010806บาลีสาธิตวัดเขตอุดมหนองคาย819info
7043010808วัดพระธาตุวิทยาหนองคาย1247info
7043010809วัดพระธาตุบังพวนหนองคาย436info
7043010812วัดโพธิสมภารหนองคาย10515info
7043010814พระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยาหนองคาย14417info
7043010815พระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์หนองคาย12718info
7043020810วัดอัมพวันหนองคาย7710info
7043050804พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์งามหนองคาย638info
7043070807วัดช้างเผือกหนองคาย253info
7044011001บาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดอภิสิทธิ์มหาสารคาม7622info
7044011007อุทัยทิศวิทยามหาสารคาม619info
7044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม699info
7044051005ปัจจิมเชียงยืนมหาสารคาม1078info
7044061004ปทุมพิทยากรมหาสารคาม8514info
7044061008วัดหัวหนองสังฆประชาสรรค์มหาสารคาม14811info
7044081009พระปริยัติธรรมวัดหัวดงนาค่ายมหาสารคาม657info
7044081010ปริยัติธรรมทัพป่าจิกวิทยามหาสารคาม416info
7044091003วาปีคณานุสรณ์วิทยามหาสารคาม11911info
7045011001สุนทรธรรมปริยัติร้อยเอ็ด4115info
7045011005มงคลญาณปริยัติร้อยเอ็ด7116info
7045011010พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดบูรพาภิรามร้อยเอ็ด8312info
7045011013เทพบัณฑิตวิทยาลัยร้อยเอ็ด1049info
7045021011พระปริยัติธรรมศรีอริยวงศ์ร้อยเอ็ด395info
7045041009สามัคคีปริยัติธรรมร้อยเอ็ด680info
7045061003ปริยัติสารคุณร้อยเอ็ด470info
7045071014ปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ร้อยเอ็ด5111info
7045101007วิโรจน์ผดุงศาสน์ร้อยเอ็ด6914info
7045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด409info
7045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด6911info
7045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด424info
7045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด7611info
7045121006สุเทพนครวิชร้อยเอ็ด5510info
7046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์11814info
7046011009พระปริยัติธรรมวัดประชานิยมกาฬสินธุ์11013info
7046031001ชัยมงคลวิทยากาฬสินธุ์9312info
7046041004พระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์6310info
7046041010พระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยากาฬสินธุ์9810info
7046051003พระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโกกาฬสินธุ์8011info
7046051007วัดบุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์537info
7046121005วัดหนองบัวพัฒนาวิทยากาฬสินธุ์9413info
7046121006ไชยวารวิทยาเสริมกาฬสินธุ์489info
7046131008สมเด็จปริยัติกาฬสินธุ์848info
7047010804เหล่าแมดวิทยาสกลนคร266info
7047010807พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดแจ้งแสงอรุณสกลนคร7712info
7047010809โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาสสกลนคร8111info
7047020808พระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยาสกลนคร5010info
7047040801วัดโพธิ์คำสกลนคร719info
7047060803วัดพระธาตุศรีมงคลสกลนคร9312info
7047110802วัดทุ่งสกลนคร7111info
7047120805พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสว่างภูมิดลสกลนคร435info
7048011007พระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุนครพนม1190info
7048051001วัดพระธาตุพนมนครพนม16325info
7048061005พระปริยัติธรรมวัดธาตุเรณูวิทยานครพนม6911info
7048071008พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดพระซองวิทยานครพนม288info
7048081006วัดศรีสงครามนครพนม547info
7048081011พระปริยัติธรรมวัดดารารามนครพนม847info
7048091002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีชมภูนครพนม1029info
7048091004พระปริยัติธรรมวัดศรีหนาถวิทยานครพนม437info
7048091010พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดธาตุประสิทธิ์นครพนม3911info
7048101009พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีสว่างนครพนม309info
7049010901วัดศรีบุญเรืองวิทยามุกดาหาร1207info
7050010501สามัคคีวิทยาทานเชียงใหม่24920info
7050010502เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)เชียงใหม่33524info
7050010504บาลีสาธิตศึกษา มจร.เชียงใหม่47232info
7050010506สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เชียงใหม่34930info
7050010507อภัยอริยศึกษาเชียงใหม่7112info
7050010523ธรรมเมธีศึกษาเชียงใหม่7211info
7050020516วัดโขงขาววิทยาเชียงใหม่8813info
7050020528วัดพุทธนิมิตรวิทยาเชียงใหม่10316info
7050030520แม่แจ่มปริยัติศึกษาเชียงใหม่1049info
7050040511วัดอินทารามวิทยาเชียงใหม่9210info
7050050526ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์เชียงใหม่15220info
7050060521พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยาเชียงใหม่4412info
7050070510วัดแม่ริมวิทยาเชียงใหม่26822info
7050080524วัดสะเมิงวิทยาเชียงใหม่659info
7050090512วัดพระบาทอุดมเชียงใหม่7011info
7050090514ฝางธรรมศึกษาเชียงใหม่11615info
7050090518วัดเจดีย์งามปริยัติวิทยาเชียงใหม่379info
7050100517พระปริยัติธรรมวัดท่าตอนเชียงใหม่12815info
7050110509เขื่อนผากวิทยาเชียงใหม่599info
7050120515สันป่าตองศึกษาเชียงใหม่6311info
7050140505วัดวิเวกวนารามเชียงใหม่15819info
7050150522หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์เชียงใหม่11616info
7050160527วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์เชียงใหม่17513info
7050170519วัดฉิมพลีวิทยาเชียงใหม่308info
7050190508สารภีปริยัติศึกษาเชียงใหม่11012info
7050200525เวียงแหงปริยัติศึกษาเชียงใหม่7413info
7050210513พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดงเชียงใหม่9012info
7050220529สัพพัญญูวิทยาเชียงใหม่4310info
7051010502โสภณวิทยาลำพูน17414info
7051010504อินทะวิทยาลำพูน8112info
7051010505หอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัยลำพูน13822info
7051020508ปริยัติสามัญสามัคคีวิทยาลำพูน388info
7051030501บ้านโฮ่งหลวงลำพูน497info
7051030506พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงลำพูน13216info
7051040503พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวงลำพูน11115info
7051040510พระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา ลำพูน15618info
7051050509พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งหัวช้างลำพูน288info
7051060507พรหมจักรสังวรลำพูน9619info
7052010603ปริยัติวัดม่อนจำศีลลำปาง328info
7052010608วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามลำปาง10024info
7052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง9511info
7052050601วิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ลำปาง6112info
7052060605แม่สุกศึกษาลำปาง559info
7052070604บ้านใหม่วิทยาลำปาง14815info
7052100606แม่ทะปริยัติศึกษาลำปาง9419info
7052100607ทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ลำปาง1209info
7052120602วัดบ้านหม้อศึกษาลำปาง10415info
7053020402วัดมงคลนิมิตรอุตรดิตถ์446info
7053080401พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเสาหินอุตรดิตถ์616info
7054010601พุทธโกศัยวิทยาแพร่30130info
7054010608บวรวิชชาลัยแพร่4310info
7054020602ร้องเข็มวิทยาแพร่5812info
7054030606เชตวันวิทยาแพร่6912info
7054040604ร้องแหย่งวิทยาคมแพร่7613info
7054060603วังฟ่อนวิทยาแพร่8011info
7054070607สัมฤทธิบุญวิทยาแพร่8415info
7055010601นันทบุรีวิทยาน่าน41035info
7055010614พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งน่าน10521info
7055020613นันทจริมเขตศึกษาน่าน4112info
7055020616วัดป่าแม่จริมโสภิตารามน่าน4010info
7055030610พระปริยัติธรรมานุสรณ์วัดฟ้าสวรรค์น่าน3310info
7055040605วัดนาราบวิทยาน่าน6616info
7055050602วัดปรางค์น่าน9120info
7055050615พระปริยัติธรรมวัดภูเก็ตน่าน11516info
7055060604วัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษาน่าน709info
7055060606พระปริยัติธรรมวัดนิโครธารามน่าน10019info
7055070607พระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองรามน่าน499info
7055070608วัดบุญยืนน่าน7013info
7055080603วัดราษฎร์บำรุงวิทยาน่าน269info
7055090612เชียงกลางปริยัติศึกษาน่าน6412info
7055110609วัดดอนมงคลสันติสุขวิทยาน่าน5412info
7055120611วัดบ่อหลวงวิทยาธรรมน่าน3310info
7056010606ราชคฤห์วิทยาพะเยา10413info
7056020602ห้วยข้าวก่ำวิทยาพะเยา10417info
7056030603วัดหย่วนวิทยาพะเยา10520info
7056040608ป่าแขมวิทยาพะเยา4916info
7056050601สุวรรณคณานุสรณ์พะเยา5014info
7056060605วัดนาปรังวิทยาพะเยา14119info
7056060607พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดดอนไชยพะเยา7113info
7056070604พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดโพธารามวิทยาพะเยา4212info
7056080609วัดม่วงชุมวิทยาพะเยา9014info
7057010602พุทธิวงศ์วิทยาเชียงราย18421info
7057010615วัดฝังหมิ่นวิทยาเชียงราย6615info
7057020614เวียงชัยพิทยาเชียงราย6416info
7057030603โสภณจริยธรรมวิทยาเชียงราย19014info
7057030606วัดครึ่งใต้วิทยาเชียงราย12015info
7057030616วัดแก่นเหนือวิทยาเชียงราย6711info
7057040605วัดอำมาตย์วิทยาเชียงราย18122info
7057050601ชยาภิวัฒน์วิทยาเชียงราย11119info
7057060611พุทธศาสตร์ศึกษาเชียงราย216info
7057070612วัดแม่คำวิทยาเชียงราย14213info
7057071301วัดหมื่นพุทธวิทยาเชียงราย12416info
7057080610วัดไชยสถานวิทยาเชียงราย8310info
7057090607วัดวิเชตร์มณีเชียงราย134info
7057100604วัดเจดีย์หลวงวิทยาเชียงราย9614info
7057110617วัดหนองบัวพิทยาเชียงราย4014info
7057110619วัดป่างิ้วปริยัติศึกษาเชียงราย549info
7057120608วัดสันหนองบัววิทยาเชียงราย10115info
7057130618เวียงแก่นวิทยาเชียงราย559info
7057140609วัดป่าตาลใต้เชียงราย11816info
7057160613บุญเรืองวิทยาเชียงราย4912info
7057170620วัดดงชัยพิทยาเชียงราย7814info
7058010501วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษาแม่ฮ่องสอน21814info
7058040502พระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนีแม่ฮ่องสอน375info
7058040503พระปริยัติธรรมวัดกิตติวงศ์แม่ฮ่องสอน2213info
7058040504พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่งแล้งแม่ฮ่องสอน377info
7060010401วัดหนองปลิงวิทยานครสวรรค์11911info
7060010402คีรีวงศ์วิทยานครสวรรค์9110info
7060010403บาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธารามนครสวรรค์6118info
7060010404วัดไทรเหนือวิทยานครสวรรค์14720info
7060010405วัดท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์10324info
7060050408พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดส้มเสี้ยวนครสวรรค์5011info
7060070407วัดวาปีรัตนารามวิทยานครสวรรค์5012info
7060120409ศรีนภเขตวิทยานครสวรรค์24720info
7061010301วัดมณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี167info
7061040302อุทานอุทิศธรรมวิทยาอุทัยธานี435info
7062050402วัดคฤหบดีสงฆ์กำแพงเพชร409info
7063060401โสภณวรคุณวิทยาตาก14819info
7063080402พระปริยัติธรรมสามัญอุ้มผางวิทยาตาก7112info
7064010401ราชธานีวิทยาลัยสุโขทัย11019info
7064070403วัดหนองโว้งวิทยาสุโขทัย388info
7064090402วัดเหมืองนาวิทยาสุโขทัย179info
7065010401วัดจันทร์วิทยาพิษณุโลก3513info
7065010402วัดธรรมจักรวิทยาพิษณุโลก157info
7065010403สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชพิษณุโลก16629info
7066010401หลวงพ่อเพชรวิทยาพิจิตร7619info
7067010403ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุเพชรบูรณ์6513info
7067030401ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์14514info
7067040402ปริยัติสามัญวัดสระเกศเพชรบูรณ์8411info
7067050404พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิตเพชรบูรณ์11214info
7070020301พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดถ้ำสิงโตทองราชบุรี419info
7071010301วัดสิริกาญจนารามกาญจนบุรี118info
7071010302พระปริยิตธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี11914info
7071060303พระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสังกาญจนบุรี500info
7072070302พระปริยิตธรรมวัดหนองพันเทาสุพรรณบุรี175info
7073010101วัดเสนหานครปฐม288info
7073060102พระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยานครปฐม738info
7077010301พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดธรรมิการามวรวิหารประจวบคีรีขันธ์379info
7080010204พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยานครศรีธรรมราช8616info
7080010205พระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสระเรียงนครศรีธรรมราช16612info
7080040203พระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวานนครศรีธรรมราช256info
7080100207พระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยารามนครศรีธรรมราช5211info
7080110206พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช4011info
7081010201วัดแก้วโกรวารามกระบี่8318info
7084010202แสงธรรมพิทยาคมสุราษฎร์ธานี1311info
7084020201พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี206info
7084060203วัดพระบรมธาตุไชยาวิทยาสุราษฎร์ธานี267info
7084120204พระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลารามสุราษฎร์ธานี247info
7085010201พระปริยัติธรรม วัดตโปทารามระนอง1710info
7086040201พุทธรังษีพิทยาลัยชุมพร709info
7090010202แสงทองวิทยาธรรมสงขลา5512info
7090010203วัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยาสงขลา2914info
7090010205พระปริยัติธรรม วัดโคกเปี้ยวสงขลา7012info
7090020201พุทธวิทยาสงขลา859info
7090080204หลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยาสงขลา6410info
7090111401มหาปัญญาสงขลา120info
7091010201ธรรมจักรวิทยาสตูล3410info
7092010201สิทธิธรรมตรัง10224info
7095010201ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดเมืองยะลายะลา1511info