store

จำนวนโรงเรียน

408

face

จำนวนนักเรียน

33,372

wc

จำนวนครู

5,134

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายกลุ่มโรงเรียน

จำนวนครู

ร้อยละของจำนวนครูจำแนกรายกลุ่มโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู (ชาย/หญิง)

จำนวนครูแยกเพศจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน