assignment

รายชื่อโรงเรียน


รหัส ชื่อ จังหวัด นักเรียน ครู สารสนเทศ
รหัส ชื่อ จังหวัด นักเรียน ครู สารสนเทศ
7010010101วชิรมกุฎกรุงเทพมหานคร4417info
7010010102บาลีสาธิตศึกษา มจร.กรุงเทพมหานคร9720info
7010010104บาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร.กรุงเทพมหานคร5624info
7010060103วัดศรีบุญเรืองกรุงเทพมหานคร7415info
7010081301มังกรกมลาวาสวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร1297info
7010090108พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานคร19754info
7010131401กุศลสมาครวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร8218info
7010190106วัดกาญจนสิงหาสน์วิทยากรุงเทพมหานคร3122info
7010200105พุทธศาสตร์วิทยากรุงเทพมหานคร8620info
7010280111พระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณกรุงเทพมหานคร13017info
7010470110พระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยารามกรุงเทพมหานคร22646info
7013020102เตรียมพุทธศาสตร์ปทุมธานี12122info
7013020103พระปริยัติธรรมพระราหุลปทุมธานี325info
7013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี4911info
7014060301วัดนิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา1129info
7014110302มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา18128info
7015040303วัดเกาะปริยัติวิทยาอ่างทอง138info
7015040304กิตติยารามวิทยาอ่างทอง305info
7016040302พระปริยัติธรรมวัดลำนารายณ์ลพบุรี6514info
7017050306พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทองสิงห์บุรี838info
7017060301วัดโบสถ์อินทร์บุรีสิงห์บุรี4917info
7017060302พิพิธสุตคุณานุสรณ์สิงห์บุรี776info
7017060304วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษาสิงห์บุรี12517info
7017060305พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ศรีสิงห์บุรี438info
7018040301พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์งามชัยนาท308info
7020021202พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งเหียงชลบุรี10319info
7020071203พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดเนินบุญญารามชลบุรี3820info
7020071301วัดโพธิทัตราชวิทยาลัยชลบุรี3718info
7021011201มงคลวิทยาระยอง9713info
7021011202พระปริยัติธรรมอำนวยวิทยา แผนกสามัญศึกษาระยอง568info
7021021203พระปริยัติธรรมวัดสุวรรณรังสรรค์ระยอง6410info
7021051204พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดอ่างแก้วระยอง367info
7023011201พระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสุวรรณมงคลตราด359info
7024011201พระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามฉะเชิงเทรา19833info
7024011203พระปริยัติธรรมวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา8513info
7024031204วิจิตรธรรมวิทยาฉะเชิงเทรา38info
7025071201พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดแจ้งปราจีนบุรี6912info
7026011201พระปริยัติธรรมวัดอุดมธานีนครนายก349info
7027031201ปัจจันตเขตวิทยาสระแก้ว258info
7030011101ปริยัติสามัญนครราชสีมานครราชสีมา16422info
7030011107บูรพาวิทยานุสรณ์นครราชสีมา195info
7030011112พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยานครราชสีมา8420info
7030061108วัดตะกุดเครือปลอกนครราชสีมา4110info
7030081104สัทธรรมวิทยานครราชสีมา547info
7030101105ดอนหวายพิทยาคมนครราชสีมา3511info
7030121111ประชานิมิตรวิจัยศึกษานครราชสีมา296info
7030131103ศรีปริยัติคุณศึกษานครราชสีมา5512info
7030141106พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยานครราชสีมา227info
7030151102วิสุทธิพรตพิทยาคมนครราชสีมา7614info
7030211109ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่องนครราชสีมา5616info
7031011101ปริยัติธีรวิทยาบุรีรัมย์17115info
7031011108พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยาบุรีรัมย์8513info
7031031103วัดท่าสว่างวิทยาบุรีรัมย์6910info
7031051104พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยาบุรีรัมย์4215info
7031141102สระมะค่าวิทยาบุรีรัมย์557info
7031201105พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคมบุรีรัมย์7110info
7032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์19120info
7032011105บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์สุรินทร์9512info
7032011109ปริยัติคุณรสวิทยาสุรินทร์6810info
7032031101โพธิศึกษาสุรินทร์428info
7032041107พระปริยัติธรรมวัดจอมพระสุรินทร์5710info
7032041108พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)สุรินทร์7013info
7032071103รัตโนภาสวิมลศึกษาสุรินทร์17225info
7032091104พระปริยัติธรรมพันษีวิทยาสุรินทร์5410info
7033011101ศรีเกษตรวิทยาศรีสะเกษ13520info
7033041103กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ศรีสะเกษ7010info
7033041111ดำรงธรรมศาสนวิชชาลัยศรีสะเกษ429info
7033071112ปรางค์กู่วิทยาศรีสะเกษ8011info
7033101104วัดสระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ16114info
7033101109วัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณศรีสะเกษ656info
7033131102พระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยาศรีสะเกษ6415info
7033141105พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยาศรีสะเกษ6710info
7033161106ดวนใหญ่วิทยาศรีสะเกษ6011info
7033211107โพธิ์ศรีวิทยาศรีสะเกษ7411info
7034010901บาลีสาธิตศึกษา มจร.ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี14229info
7034010902ดงบังอาทรกิจวิทยาอุบลราชธานี6010info
7034010909กิตติญาณวิทยาอุบลราชธานี10117info
7034010912วัดมงคลในวิทยาอุบลราชธานี3010info
7034010923ศรีศาสนวิทยาอุบลราชธานี27729info
7034010925มงคลธรรมวัฒน์วิทยาอุบลราชธานี328info
7034020916วัดไชยมงคลวิทยาอุบลราชธานี11113info
7034040907สาธุกิจวิทยาอุบลราชธานี347info
7034050926ศรีสุตาวิทยาอุบลราชธานี13113info
7034070921วัดเวียงเกษมอุบลราชธานี9314info
7034090911รังษีวิทยากรอุบลราชธานี6912info
7034100904ศรีมงคลศึกษากรอุบลราชธานี6113info
7034100919ศรีเจริญวิทยารามอุบลราชธานี5412info
7034110915พระปริยัติธรรมอัมพวันวิทยาอุบลราชธานี6110info
7034140905อัครธรรมวิทยาอุบลราชธานี7812info
7034140908หนองขุ่นวิทยาอุบลราชธานี20916info
7034140922พระปริยัติธรรมม่วงสามสิบวิทยาอุบลราชธานี5910info
7034150920วรรณวารีวิทยาอุบลราชธานี8112info
7034150927วารินทร์พรหมสิทธิวิทยาอุบลราชธานี17719info
7034190903พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ตากอุบลราชธานี479info
7034190917พระปริยัติธรรมมุจลินวิทยาอุบลราชธานี12113info
7034200913พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดหนองเป็ดอุบลราชธานี7213info
7034220914วัดบ้านหนองไฮวิทยาอุบลราชธานี7110info
7034240906กิตติวิทยากรอุบลราชธานี408info
7034250910เจริญทัศน์วิทยาอุบลราชธานี567info
7034250918พระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยาอุบลราชธานี6710info
7035010901พระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชายโสธร8917info
7035010902ทรายมูลปริยัติวิทยายโสธร850info
7035080903เทพสถิตวิทยาลัยยโสธร558info
7036011101พุทธธรรมวิทยาชัยภูมิ14314info
7036011103วัดกลางเมืองเก่าวิทยาชัยภูมิ1007info
7036011104วัดชัยภูมิวนารามชัยภูมิ798info
7036051105วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)ชัยภูมิ14612info
7036101106วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัยชัยภูมิ17310info
7036121102ประจักษ์วิทยานุสรณ์ชัยภูมิ816info
7037010902พระปริยัติธรรมวัดอำนาจเจริญอำนาจเจริญ7512info
7037010906พระปริยัติธรรมวัดสำราญนิเวศอำนาจเจริญ7511info
7037040903ปัจฉิมวันวิทยาอำนาจเจริญ7211info
7037050905ศรีใครวิทยาอำนาจเจริญ9711info
7037060904บ่อชะเนงวิทยาอำนาจเจริญ9115info
7038010802วัดศรีโสภณธรรมทานบึงกาฬ389info
7038150801วัดไตรภูมิบึงกาฬ10511info
7038210803วัดเวฬุวันวิทยาบึงกาฬ9013info
7039010701พิศาลรัญญาวาสหนองบัวลำภู8912info
7039010703วัดโพธิ์ชัยสมสะอาดหนองบัวลำภู8810info
7039010704วัดศรีสระแก้ววิทยาหนองบัวลำภู11911info
7039020705วัดศิริบุญธรรมวิทยาหนองบัวลำภู526info
7039030706ดอนธาตุนรงค์วิทยาหนองบัวลำภู625info
7039050702สุวรรณารามวิทยาหนองบัวลำภู775info
7040010704ประภัสสรวิทยาขอนแก่น16014info
7040010705วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น6520info
7040010707จันทวิทยาคมขอนแก่น7112info
7040010711วิเวกธรรมประสิทธ์วิทยาขอนแก่น9719info
7040010715วัดหนองแวงวิทยาขอนแก่น18528info
7040010720ตราชูพิทยาคมขอนแก่น196info
7040010721วัดตาลเรียงวิทยาขอนแก่น2810info
7040010727วัดธาตุกุดกว้างขอนแก่น366info
7040020714บูรพารามวิทยาสรรค์ขอนแก่น5316info
7040040712มัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษาขอนแก่น125info
7040040723วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยาขอนแก่น3410info
7040040728ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ขอนแก่น478info
7040050701สารคุณวิทยาขอนแก่น5038info
7040050716วัดแจ้งสว่างนอกขอนแก่น7014info
7040050724วัดสระแก้วพิทยาคมขอนแก่น387info
7040070703ญาณสังวรขอนแก่น4711info
7040070706ปุญยสารโสภิตวิทยาขอนแก่น308info
7040070709วัดท่าน้ำพองขอนแก่น1711info
7040090719วัดประชาพัฒนารามขอนแก่น144info
7040100718วัดจันทรประสิทธิ์ขอนแก่น3212info
7040120725นพคุณวิทยาขอนแก่น356info
7040160708มิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ขอนแก่น205info
7040170713วัดโพธิ์กลางขอนแก่น389info
7040200722วัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ขอนแก่น376info
7041010801วัดโสมนัสสันตยารามอุดรธานี11521info
7041010804อุตตรทิศวิทยาอุดรธานี7317info
7041010805วัดสว่างสามัคคีอุดรธานี20114info
7041010813วัดมัชฌิมาวาสอุดรธานี6720info
7041010816พระปริยัติธรรมวัดสังคาวอุดรธานี6911info
7041011401สุนทรประดิษฐ์วิทยาลัยอุดรธานี7215info
7041020803ประสาทคณานุกิจวิทยาอุดรธานี11412info
7041040817พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีนครารามอุดรธานี10714info
7041050811วัดศิรินทราวาสอุดรธานี558info
7041060806วัดศิริมงคลอุดรธานี10911info
7041060814พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีสุธาทิพย์อุดรธานี556info
7041060815พระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรีอุดรธานี7810info
7041060820สวัสดิ์วิทยาอุดรธานี759info
7041070812วัดศรีสวาทอุดรธานี468info
7041070821วัดอุดมอินทราวาสอุดรธานี8718info
7041100808วัดบูรพาอุดรธานี3017info
7041110810วัดศรีชมชื่นอุดรธานี7011info
7041110818พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดดงคำอุดรธานี575info
7041170802วัดศรีสะอาดอุดรธานี10414info
7041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี9711info
7041220819ห้วยทรายวิทยาอุดรธานี839info
7042010701วัดศรีจันทร์วิทยาเลย17017info
7042010705วัดศรีวิชัยวนารามเลย21417info
7042010710วัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษาเลย8912info
7042030708วัดสันติวนารามวิทยาเลย9115info
7042050713ปริยัติสามัญวัดโพนชัยเลย8722info
7042070709วัดศรีภูเรือเลย8610info
7042080712วัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยาเลย8510info
7042090702โกวิทวิทยาเลย596info
7042090703วัดวังสะพุงพัฒนารามเลย779info
7042090704ธรรมนิเทศก์วิทยาเลย7813info
7042090706วัดศรีสุวรรณวนารามวิทยาเลย348info
7042090714วัดศรีบุญเรืองวิทยาเลย7611info
7042100707วัดศรีภูกระดึงเลย326info
7042100715วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยาเลย6610info
7042140716วัดขามชุมวิทยาสรรพ์เลย7715info
7043010801บาลีสาธิตศึกษา มจร.วัดศรีษะเกษหนองคาย25124info
7043010802วัดโกเสยเขตหนองคาย18913info
7043010806บาลีสาธิตวัดเขตอุดมหนองคาย819info
7043010808วัดพระธาตุวิทยาหนองคาย1267info
7043010809วัดพระธาตุบังพวนหนองคาย436info
7043010812วัดโพธิสมภารหนองคาย10615info
7043010814พระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยาหนองคาย14217info
7043010815พระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์หนองคาย12818info
7043020810วัดอัมพวันหนองคาย7510info
7043050804พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์งามหนองคาย678info
7043070807วัดช้างเผือกหนองคาย253info
7044011001บาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดอภิสิทธิ์มหาสารคาม7422info
7044011007อุทัยทิศวิทยามหาสารคาม589info
7044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม729info
7044051005ปัจจิมเชียงยืนมหาสารคาม10913info
7044061004ปทุมพิทยากรมหาสารคาม8814info
7044061008วัดหัวหนองสังฆประชาสรรค์มหาสารคาม11611info
7044081009พระปริยัติธรรมวัดหัวดงนาค่ายมหาสารคาม667info
7044081010ปริยัติธรรมทัพป่าจิกวิทยามหาสารคาม4210info
7044091003วาปีคณานุสรณ์วิทยามหาสารคาม12011info
7045011001สุนทรธรรมปริยัติร้อยเอ็ด4115info
7045011005มงคลญาณปริยัติร้อยเอ็ด7116info
7045011010พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดบูรพาภิรามร้อยเอ็ด8912info
7045011013เทพบัณฑิตวิทยาลัยร้อยเอ็ด1089info
7045021011พระปริยัติธรรมศรีอริยวงศ์ร้อยเอ็ด395info
7045041009สามัคคีปริยัติธรรมร้อยเอ็ด735info
7045061003ปริยัติสารคุณร้อยเอ็ด4710info
7045071014ปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ร้อยเอ็ด5110info
7045101007วิโรจน์ผดุงศาสน์ร้อยเอ็ด6914info
7045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด439info
7045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด7011info
7045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด414info
7045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด7711info
7045121006สุเทพนครวิชร้อยเอ็ด5510info
7046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์11828info
7046011009พระปริยัติธรรมวัดประชานิยมกาฬสินธุ์10913info
7046031001ชัยมงคลวิทยากาฬสินธุ์9612info
7046041004พระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์6410info
7046041010พระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยากาฬสินธุ์1009info
7046051003พระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโกกาฬสินธุ์8111info
7046051007วัดบุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์518info
7046121005วัดหนองบัวพัฒนาวิทยากาฬสินธุ์9313info
7046121006ไชยวารวิทยาเสริมกาฬสินธุ์439info
7046131008สมเด็จปริยัติกาฬสินธุ์688info
7047010804เหล่าแมดวิทยาสกลนคร266info
7047010807พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดแจ้งแสงอรุณสกลนคร7212info
7047010809โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาสสกลนคร8313info
7047020808พระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยาสกลนคร4910info
7047040801วัดโพธิ์คำสกลนคร719info
7047060803วัดพระธาตุศรีมงคลสกลนคร8713info
7047110802วัดทุ่งสกลนคร7111info
7047120805พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสว่างภูมิดลสกลนคร435info
7048011007พระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุนครพนม12712info
7048051001วัดพระธาตุพนมนครพนม16224info
7048061005พระปริยัติธรรมวัดธาตุเรณูวิทยานครพนม7011info
7048071008พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดพระซองวิทยานครพนม287info
7048081006วัดศรีสงครามนครพนม548info
7048081011พระปริยัติธรรมวัดดารารามนครพนม827info
7048091002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีชมภูนครพนม979info
7048091004พระปริยัติธรรมวัดศรีหนาถวิทยานครพนม398info
7048091010พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดธาตุประสิทธิ์นครพนม4011info
7048101009พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีสว่างนครพนม309info
7049010901วัดศรีบุญเรืองวิทยามุกดาหาร1209info
7050010501สามัคคีวิทยาทานเชียงใหม่24120info
7050010502เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)เชียงใหม่33224info
7050010504บาลีสาธิตศึกษา มจร.เชียงใหม่45626info
7050010506สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เชียงใหม่34329info
7050010507อภัยอริยศึกษาเชียงใหม่7110info
7050010523ธรรมเมธีศึกษาเชียงใหม่7211info
7050020516วัดโขงขาววิทยาเชียงใหม่8813info
7050020528วัดพุทธนิมิตรวิทยาเชียงใหม่10316info
7050030520แม่แจ่มปริยัติศึกษาเชียงใหม่10411info
7050040511วัดอินทารามวิทยาเชียงใหม่9210info
7050050526ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์เชียงใหม่15221info
7050060521พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยาเชียงใหม่4412info
7050070510วัดแม่ริมวิทยาเชียงใหม่25022info
7050080524วัดสะเมิงวิทยาเชียงใหม่649info
7050090512วัดพระบาทอุดมเชียงใหม่669info
7050090514ฝางธรรมศึกษาเชียงใหม่11614info
7050090518วัดเจดีย์งามปริยัติวิทยาเชียงใหม่358info
7050100517พระปริยัติธรรมวัดท่าตอนเชียงใหม่12815info
7050110509เขื่อนผากวิทยาเชียงใหม่449info
7050120515สันป่าตองศึกษาเชียงใหม่6311info
7050140505วัดวิเวกวนารามเชียงใหม่15519info
7050150522หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์เชียงใหม่11516info
7050160527วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์เชียงใหม่16814info
7050170519วัดฉิมพลีวิทยาเชียงใหม่299info
7050190508สารภีปริยัติศึกษาเชียงใหม่10812info
7050200525เวียงแหงปริยัติศึกษาเชียงใหม่7414info
7050210513พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดงเชียงใหม่8812info
7050220529สัพพัญญูวิทยาเชียงใหม่4110info
7051010502โสภณวิทยาลำพูน17614info
7051010504อินทะวิทยาลำพูน7810info
7051010505หอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัยลำพูน13822info
7051020508ปริยัติสามัญสามัคคีวิทยาลำพูน3811info
7051030501บ้านโฮ่งหลวงลำพูน518info
7051030506พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงลำพูน13215info
7051040503พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวงลำพูน11215info
7051040510พระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา ลำพูน15618info
7051050509พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งหัวช้างลำพูน288info
7051060507พรหมจักรสังวรลำพูน9615info
7052010603ปริยัติวัดม่อนจำศีลลำปาง328info
7052010608วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามลำปาง10020info
7052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง9511info
7052050601วิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ลำปาง6112info
7052060605แม่สุกศึกษาลำปาง549info
7052070604บ้านใหม่วิทยาลำปาง14915info
7052100606แม่ทะปริยัติศึกษาลำปาง9120info
7052100607ทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ลำปาง11911info
7052120602วัดบ้านหม้อศึกษาลำปาง10313info
7053020402วัดมงคลนิมิตรอุตรดิตถ์426info
7053080401พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเสาหินอุตรดิตถ์616info
7054010601พุทธโกศัยวิทยาแพร่28126info
7054010608บวรวิชชาลัยแพร่4311info
7054020602ร้องเข็มวิทยาแพร่5812info
7054030606เชตวันวิทยาแพร่6810info
7054040604ร้องแหย่งวิทยาคมแพร่7413info
7054060603วังฟ่อนวิทยาแพร่8011info
7054070607สัมฤทธิบุญวิทยาแพร่8213info
7055010601นันทบุรีวิทยาน่าน39038info
7055010614พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งน่าน10621info
7055020613นันทจริมเขตศึกษาน่าน4112info
7055020616วัดป่าแม่จริมโสภิตารามน่าน4013info
7055030610พระปริยัติธรรมานุสรณ์วัดฟ้าสวรรค์น่าน3310info
7055040605วัดนาราบวิทยาน่าน6814info
7055050602วัดปรางค์น่าน9020info
7055050615พระปริยัติธรรมวัดภูเก็ตน่าน11514info
7055060604วัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษาน่าน6810info
7055060606พระปริยัติธรรมวัดนิโครธารามน่าน9915info
7055070607พระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองรามน่าน489info
7055070608วัดบุญยืนน่าน6715info
7055080603วัดราษฎร์บำรุงวิทยาน่าน249info
7055090612เชียงกลางปริยัติศึกษาน่าน6412info
7055110609วัดดอนมงคลสันติสุขวิทยาน่าน5412info
7055120611วัดบ่อหลวงวิทยาธรรมน่าน3310info
7056010606ราชคฤห์วิทยาพะเยา10213info
7056020602ห้วยข้าวก่ำวิทยาพะเยา10417info
7056030603วัดหย่วนวิทยาพะเยา10522info
7056040608ป่าแขมวิทยาพะเยา4915info
7056050601สุวรรณคณานุสรณ์พะเยา5014info
7056060605วัดนาปรังวิทยาพะเยา13716info
7056060607พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดดอนไชยพะเยา6511info
7056070604พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดโพธารามวิทยาพะเยา4112info
7056080609วัดม่วงชุมวิทยาพะเยา9016info
7057010602พุทธิวงศ์วิทยาเชียงราย18321info
7057010615วัดฝังหมิ่นวิทยาเชียงราย6115info
7057020614เวียงชัยพิทยาเชียงราย6316info
7057030603โสภณจริยธรรมวิทยาเชียงราย18314info
7057030606วัดครึ่งใต้วิทยาเชียงราย11717info
7057030616วัดแก่นเหนือวิทยาเชียงราย5911info
7057040605วัดอำมาตย์วิทยาเชียงราย17922info
7057050601ชยาภิวัฒน์วิทยาเชียงราย11318info
7057060611พุทธศาสตร์ศึกษาเชียงราย217info
7057070612วัดแม่คำวิทยาเชียงราย14114info
7057071301วัดหมื่นพุทธวิทยาเชียงราย12216info
7057080610วัดไชยสถานวิทยาเชียงราย7913info
7057090607วัดวิเชตร์มณีเชียงราย134info
7057100604วัดเจดีย์หลวงวิทยาเชียงราย8014info
7057110617วัดหนองบัวพิทยาเชียงราย3912info
7057110619วัดป่างิ้วปริยัติศึกษาเชียงราย5211info
7057120608วัดสันหนองบัววิทยาเชียงราย10115info
7057130618เวียงแก่นวิทยาเชียงราย569info
7057140609วัดป่าตาลใต้เชียงราย11815info
7057160613บุญเรืองวิทยาเชียงราย4912info
7057170620วัดดงชัยพิทยาเชียงราย7714info
7058010501วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษาแม่ฮ่องสอน18718info
7058040502พระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนีแม่ฮ่องสอน377info
7058040503พระปริยัติธรรมวัดกิตติวงศ์แม่ฮ่องสอน2213info
7058040504พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่งแล้งแม่ฮ่องสอน379info
7060010401วัดหนองปลิงวิทยานครสวรรค์11612info
7060010402คีรีวงศ์วิทยานครสวรรค์8511info
7060010403บาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธารามนครสวรรค์5818info
7060010404วัดไทรเหนือวิทยานครสวรรค์13720info
7060010405วัดท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์10624info
7060050408พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดส้มเสี้ยวนครสวรรค์5010info
7060070407วัดวาปีรัตนารามวิทยานครสวรรค์5112info
7060120409ศรีนภเขตวิทยานครสวรรค์24119info
7061010301วัดมณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี167info
7061040302อุทานอุทิศธรรมวิทยาอุทัยธานี415info
7062050402วัดคฤหบดีสงฆ์กำแพงเพชร409info
7063060401โสภณวรคุณวิทยาตาก14419info
7063080402พระปริยัติธรรมสามัญอุ้มผางวิทยาตาก6611info
7064010401ราชธานีวิทยาลัยสุโขทัย11024info
7064070403วัดหนองโว้งวิทยาสุโขทัย359info
7064090402วัดเหมืองนาวิทยาสุโขทัย169info
7065010401วัดจันทร์วิทยาพิษณุโลก3313info
7065010402วัดธรรมจักรวิทยาพิษณุโลก167info
7065010403สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชพิษณุโลก16430info
7066010401หลวงพ่อเพชรวิทยาพิจิตร7619info
7067010403ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุเพชรบูรณ์6615info
7067030401ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์13518info
7067040402ปริยัติสามัญวัดสระเกศเพชรบูรณ์8411info
7067050404พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิตเพชรบูรณ์11714info
7070020301พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดถ้ำสิงโตทองราชบุรี519info
7071010301วัดสิริกาญจนารามกาญจนบุรี136info
7071010302พระปริยิตธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี11915info
7071060303พระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสังกาญจนบุรี448info
7072070302พระปริยิตธรรมวัดหนองพันเทาสุพรรณบุรี145info
7073010101วัดเสนหานครปฐม289info
7073060102พระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยานครปฐม648info
7077010301พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดธรรมิการามวรวิหารประจวบคีรีขันธ์379info
7080010204พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยานครศรีธรรมราช8616info
7080010205พระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสระเรียงนครศรีธรรมราช16713info
7080040203พระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวานนครศรีธรรมราช256info
7080100207พระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยารามนครศรีธรรมราช479info
7080110206พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช4010info
7081010201วัดแก้วโกรวารามกระบี่6218info
7084010202แสงธรรมพิทยาคมสุราษฎร์ธานี1324info
7084020201พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี266info
7084060203วัดพระบรมธาตุไชยาวิทยาสุราษฎร์ธานี267info
7084120204พระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลารามสุราษฎร์ธานี277info
7085010201พระปริยัติธรรม วัดตโปทารามระนอง1910info
7086040201พุทธรังษีพิทยาลัยชุมพร709info
7090010202แสงทองวิทยาธรรมสงขลา5512info
7090010203วัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยาสงขลา2812info
7090010205พระปริยัติธรรม วัดโคกเปี้ยวสงขลา648info
7090020201พุทธวิทยาสงขลา899info
7090080204หลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยาสงขลา6310info
7090111401มหาปัญญาสงขลา92info
7091010201ธรรมจักรวิทยาสตูล3410info
7092010201สิทธิธรรมตรัง10224info
7095010201ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดเมืองยะลายะลา1314info