ข้อมูลโรงเรียน 7037010902 พระปริยัติธรรมวัดอำนาจเจริญ

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ