assignment

รายชื่อโรงเรียน


รหัส ชื่อ จังหวัด นักเรียน ครู สารสนเทศ
รหัส ชื่อ จังหวัด นักเรียน ครู สารสนเทศ
7010010101วชิรมกุฎกรุงเทพมหานคร4117info
7010010102บาลีสาธิตศึกษา มจร.กรุงเทพมหานคร8819info
7010010104บาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร.กรุงเทพมหานคร4524info
7010060103วัดศรีบุญเรืองกรุงเทพมหานคร6215info
7010081301มังกรกมลาวาสวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร1207info
7010090108พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานคร20541info
7010131401กุศลสมาครวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร7719info
7010190106วัดกาญจนสิงหาสน์วิทยากรุงเทพมหานคร2821info
7010200105พุทธศาสตร์วิทยากรุงเทพมหานคร8820info
7010280111พระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณกรุงเทพมหานคร11416info
7010470110พระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยารามกรุงเทพมหานคร24725info
7013020102เตรียมพุทธศาสตร์ปทุมธานี12924info
7013020103พระปริยัติธรรมพระราหุลปทุมธานี335info
7013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี4211info
7014060301วัดนิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา8717info
7014110302มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา15630info
7015040303วัดเกาะปริยัติวิทยาอ่างทอง158info
7015040304กิตติยารามวิทยาอ่างทอง336info
7016040302พระปริยัติธรรมวัดลำนารายณ์ลพบุรี6014info
7017050306พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทองสิงห์บุรี689info
7017060301วัดโบสถ์อินทร์บุรีสิงห์บุรี4516info
7017060302พิพิธสุตคุณานุสรณ์สิงห์บุรี774info
7017060304วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษาสิงห์บุรี13417info
7017060305พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ศรีสิงห์บุรี426info
7018040301พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์งามชัยนาท249info
7020021202พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งเหียงชลบุรี10319info
7020071203พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดเนินบุญญารามชลบุรี3522info
7020071301วัดโพธิทัตราชวิทยาลัยชลบุรี3517info
7021011201มงคลวิทยาระยอง9717info
7021011202พระปริยัติธรรมอำนวยวิทยา แผนกสามัญศึกษาระยอง519info
7021021203พระปริยัติธรรมวัดสุวรรณรังสรรค์ระยอง4810info
7021051204พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดอ่างแก้วระยอง398info
7023011201พระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสุวรรณมงคลตราด3114info
7024011201พระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามฉะเชิงเทรา16235info
7024011203พระปริยัติธรรมวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา8413info
7024031204วิจิตรธรรมวิทยาฉะเชิงเทรา210info
7025071201พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดแจ้งปราจีนบุรี5712info
7026011201พระปริยัติธรรมวัดอุดมธานีนครนายก257info
7027031201ปัจจันตเขตวิทยาสระแก้ว258info
7030011101ปริยัติสามัญนครราชสีมานครราชสีมา14022info
7030011107บูรพาวิทยานุสรณ์นครราชสีมา1710info
7030011112พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยานครราชสีมา8214info
7030061108วัดตะกุดเครือปลอกนครราชสีมา4110info
7030081104สัทธรรมวิทยานครราชสีมา5211info
7030101105ดอนหวายพิทยาคมนครราชสีมา3111info
7030121111ประชานิมิตรวิจัยศึกษานครราชสีมา176info
7030131103ศรีปริยัติคุณศึกษานครราชสีมา5712info
7030141106พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยานครราชสีมา208info
7030151102วิสุทธิพรตพิทยาคมนครราชสีมา10616info
7030211109ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่องนครราชสีมา5716info
7031011101ปริยัติธีรวิทยาบุรีรัมย์15116info
7031011108พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยาบุรีรัมย์8112info
7031031103วัดท่าสว่างวิทยาบุรีรัมย์729info
7031051104พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยาบุรีรัมย์429info
7031141102สระมะค่าวิทยาบุรีรัมย์549info
7031201105พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคมบุรีรัมย์8410info
7032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์17717info
7032011105บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์สุรินทร์9915info
7032011109ปริยัติคุณรสวิทยาสุรินทร์6610info
7032031101โพธิศึกษาสุรินทร์539info
7032041107พระปริยัติธรรมวัดจอมพระสุรินทร์6010info
7032041108พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)สุรินทร์5911info
7032071103รัตโนภาสวิมลศึกษาสุรินทร์17326info
7032091104พระปริยัติธรรมพันษีวิทยาสุรินทร์4410info
7033011101ศรีเกษตรวิทยาศรีสะเกษ12920info
7033041103กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ศรีสะเกษ609info
7033041111ดำรงธรรมศาสนวิชชาลัยศรีสะเกษ5212info
7033071112ปรางค์กู่วิทยาศรีสะเกษ8613info
7033101104วัดสระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ14313info
7033101109วัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณศรีสะเกษ678info
7033131102พระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยาศรีสะเกษ7515info
7033141105พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยาศรีสะเกษ7510info
7033161106ดวนใหญ่วิทยาศรีสะเกษ6210info
7033211107โพธิ์ศรีวิทยาศรีสะเกษ6711info
7034010901บาลีสาธิตศึกษา มจร.ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี12730info
7034010902ดงบังอาทรกิจวิทยาอุบลราชธานี508info
7034010909กิตติญาณวิทยาอุบลราชธานี7817info
7034010912วัดมงคลในวิทยาอุบลราชธานี2610info
7034010923ศรีศาสนวิทยาอุบลราชธานี33842info
7034010925มงคลธรรมวัฒน์วิทยาอุบลราชธานี378info
7034020916วัดไชยมงคลวิทยาอุบลราชธานี11213info
7034040907สาธุกิจวิทยาอุบลราชธานี268info
7034050926ศรีสุตาวิทยาอุบลราชธานี12314info
7034070921วัดเวียงเกษมอุบลราชธานี10114info
7034090911รังษีวิทยากรอุบลราชธานี6813info
7034100904ศรีมงคลศึกษากรอุบลราชธานี5813info
7034100919ศรีเจริญวิทยารามอุบลราชธานี5412info
7034110915พระปริยัติธรรมอัมพวันวิทยาอุบลราชธานี6210info
7034140905อัครธรรมวิทยาอุบลราชธานี8512info
7034140908หนองขุ่นวิทยาอุบลราชธานี18116info
7034140922พระปริยัติธรรมม่วงสามสิบวิทยาอุบลราชธานี708info
7034150920วรรณวารีวิทยาอุบลราชธานี8514info
7034150927วารินทร์พรหมสิทธิวิทยาอุบลราชธานี15618info
7034190903พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ตากอุบลราชธานี529info
7034190917พระปริยัติธรรมมุจลินวิทยาอุบลราชธานี10113info
7034200913พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดหนองเป็ดอุบลราชธานี6014info
7034220914วัดบ้านหนองไฮวิทยาอุบลราชธานี749info
7034240906กิตติวิทยากรอุบลราชธานี417info
7034250910เจริญทัศน์วิทยาอุบลราชธานี607info
7034250918พระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยาอุบลราชธานี5610info
7035010901พระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชายโสธร9118info
7035010902ทรายมูลปริยัติวิทยายโสธร8711info
7035080903เทพสถิตวิทยาลัยยโสธร568info
7036011101พุทธธรรมวิทยาชัยภูมิ13714info
7036011103วัดกลางเมืองเก่าวิทยาชัยภูมิ1167info
7036011104วัดชัยภูมิวนารามชัยภูมิ748info
7036051105วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)ชัยภูมิ12713info
7036101106วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัยชัยภูมิ1669info
7036121102ประจักษ์วิทยานุสรณ์ชัยภูมิ866info
7037010902พระปริยัติธรรมวัดอำนาจเจริญอำนาจเจริญ7310info
7037010906พระปริยัติธรรมวัดสำราญนิเวศอำนาจเจริญ8011info
7037040903ปัจฉิมวันวิทยาอำนาจเจริญ6110info
7037050905ศรีใครวิทยาอำนาจเจริญ8711info
7037060904บ่อชะเนงวิทยาอำนาจเจริญ8113info
7038010802วัดศรีโสภณธรรมทานบึงกาฬ2910info
7038150801วัดไตรภูมิบึงกาฬ10211info
7038210803วัดเวฬุวันวิทยาบึงกาฬ9214info
7039010701พิศาลรัญญาวาสหนองบัวลำภู9612info
7039010703วัดโพธิ์ชัยสมสะอาดหนองบัวลำภู9610info
7039010704วัดศรีสระแก้ววิทยาหนองบัวลำภู12012info
7039020705วัดศิริบุญธรรมวิทยาหนองบัวลำภู596info
7039030706ดอนธาตุนรงค์วิทยาหนองบัวลำภู664info
7039050702สุวรรณารามวิทยาหนองบัวลำภู795info
7040010704ประภัสสรวิทยาขอนแก่น15514info
7040010705วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น5120info
7040010707จันทวิทยาคมขอนแก่น7012info
7040010711วิเวกธรรมประสิทธ์วิทยาขอนแก่น9319info
7040010715วัดหนองแวงวิทยาขอนแก่น16829info
7040010720ตราชูพิทยาคมขอนแก่น216info
7040010721วัดตาลเรียงวิทยาขอนแก่น2112info
7040010727วัดธาตุกุดกว้างขอนแก่น436info
7040020714บูรพารามวิทยาสรรค์ขอนแก่น5016info
7040040712มัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษาขอนแก่น206info
7040040717พระปริยัติธรรมวัดสว่างรังษีวิทยา ขอนแก่น00info
7040040723วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยาขอนแก่น6415info
7040040728ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ขอนแก่น638info
7040050701สารคุณวิทยาขอนแก่น5538info
7040050716วัดแจ้งสว่างนอกขอนแก่น6314info
7040070703ญาณสังวรขอนแก่น5615info
7040070706ปุญยสารโสภิตวิทยาขอนแก่น330info
7040070709วัดท่าน้ำพองขอนแก่น1511info
7040070710ธรรมวิทย์ราษฎร์บำรุงขอนแก่น00info
7040090719วัดประชาพัฒนารามขอนแก่น184info
7040100718วัดจันทรประสิทธิ์ขอนแก่น2412info
7040120725นพคุณวิทยาขอนแก่น327info
7040160708มิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ขอนแก่น205info
7040170713วัดโพธิ์กลางขอนแก่น409info
7040200722วัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ขอนแก่น406info
7041010801วัดโสมนัสสันตยารามอุดรธานี11712info
7041010804อุตตรทิศวิทยาอุดรธานี7617info
7041010805วัดสว่างสามัคคีอุดรธานี16517info
7041010813วัดมัชฌิมาวาสอุดรธานี6510info
7041010816พระปริยัติธรรมวัดสังคาวอุดรธานี8010info
7041011401สุนทรประดิษฐ์วิทยาลัยอุดรธานี7415info
7041020803ประสาทคณานุกิจวิทยาอุดรธานี10412info
7041040817พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีนครารามอุดรธานี10314info
7041050811วัดศิรินทราวาสอุดรธานี538info
7041060806วัดศิริมงคลอุดรธานี10411info
7041060814พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีสุธาทิพย์อุดรธานี608info
7041060815พระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรีอุดรธานี8110info
7041060820สวัสดิ์วิทยาอุดรธานี7410info
7041070812วัดศรีสวาทอุดรธานี608info
7041070821วัดอุดมอินทราวาสอุดรธานี9410info
7041100808วัดบูรพาอุดรธานี438info
7041110810วัดศรีชมชื่นอุดรธานี7111info
7041110818พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดดงคำอุดรธานี675info
7041170802วัดศรีสะอาดอุดรธานี8414info
7041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี10311info
7041220819ห้วยทรายวิทยาอุดรธานี8810info
7042010701วัดศรีจันทร์วิทยาเลย16420info
7042010705วัดศรีวิชัยวนารามเลย21017info
7042010710วัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษาเลย890info
7042030708วัดสันติวนารามวิทยาเลย7915info
7042050713ปริยัติสามัญวัดโพนชัยเลย9122info
7042070709วัดศรีภูเรือเลย5910info
7042080712วัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยาเลย7610info
7042090702โกวิทวิทยาเลย506info
7042090703วัดวังสะพุงพัฒนารามเลย799info
7042090704ธรรมนิเทศก์วิทยาเลย7913info
7042090706วัดศรีสุวรรณวนารามวิทยาเลย408info
7042090714วัดศรีบุญเรืองวิทยาเลย729info
7042100707วัดศรีภูกระดึงเลย377info
7042100715วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยาเลย7911info
7042140716วัดขามชุมวิทยาสรรพ์เลย8315info
7043010801บาลีสาธิตศึกษา มจร.วัดศรีษะเกษหนองคาย23719info
7043010802วัดโกเสยเขตหนองคาย20313info
7043010806บาลีสาธิตวัดเขตอุดมหนองคาย1008info
7043010808วัดพระธาตุวิทยาหนองคาย1356info
7043010809วัดพระธาตุบังพวนหนองคาย608info
7043010812วัดโพธิสมภารหนองคาย12115info
7043010814พระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยาหนองคาย17916info
7043010815พระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์หนองคาย14418info
7043020810วัดอัมพวันหนองคาย7010info
7043050804พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์งามหนองคาย838info
7043070807วัดช้างเผือกหนองคาย306info
7044011001บาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดอภิสิทธิ์มหาสารคาม7522info
7044011007อุทัยทิศวิทยามหาสารคาม6010info
7044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม8610info
7044051005ปัจจิมเชียงยืนมหาสารคาม12512info
7044061004ปทุมพิทยากรมหาสารคาม9814info
7044061008วัดหัวหนองสังฆประชาสรรค์มหาสารคาม12011info
7044081009พระปริยัติธรรมวัดหัวดงนาค่ายมหาสารคาม678info
7044081010ปริยัติธรรมทัพป่าจิกวิทยามหาสารคาม3210info
7044091003วาปีคณานุสรณ์วิทยามหาสารคาม11012info
7045011001สุนทรธรรมปริยัติร้อยเอ็ด3213info
7045011005มงคลญาณปริยัติร้อยเอ็ด5616info
7045011010พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดบูรพาภิรามร้อยเอ็ด7812info
7045011013เทพบัณฑิตวิทยาลัยร้อยเอ็ด1069info
7045021011พระปริยัติธรรมศรีอริยวงศ์ร้อยเอ็ด7610info
7045041009สามัคคีปริยัติธรรมร้อยเอ็ด805info
7045061003ปริยัติสารคุณร้อยเอ็ด649info
7045071014ปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ร้อยเอ็ด6310info
7045101007วิโรจน์ผดุงศาสน์ร้อยเอ็ด6714info
7045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด487info
7045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด6711info
7045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด514info
7045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด7711info
7045121006สุเทพนครวิชร้อยเอ็ด5812info
7046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์11813info
7046011009พระปริยัติธรรมวัดประชานิยมกาฬสินธุ์9913info
7046031001ชัยมงคลวิทยากาฬสินธุ์9813info
7046041004พระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์7610info
7046041010พระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยากาฬสินธุ์10217info
7046051003พระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโกกาฬสินธุ์9011info
7046051007วัดบุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์527info
7046121005วัดหนองบัวพัฒนาวิทยากาฬสินธุ์9913info
7046121006ไชยวารวิทยาเสริมกาฬสินธุ์459info
7046131008สมเด็จปริยัติกาฬสินธุ์799info
7047010804เหล่าแมดวิทยาสกลนคร328info
7047010807พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดแจ้งแสงอรุณสกลนคร7412info
7047010809โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาสสกลนคร7813info
7047020808พระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยาสกลนคร5310info
7047040801วัดโพธิ์คำสกลนคร769info
7047060803วัดพระธาตุศรีมงคลสกลนคร8713info
7047110802วัดทุ่งสกลนคร8111info
7047120805พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสว่างภูมิดลสกลนคร396info
7048011007พระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุนครพนม11911info
7048051001วัดพระธาตุพนมนครพนม14224info
7048061005พระปริยัติธรรมวัดธาตุเรณูวิทยานครพนม639info
7048071008พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดพระซองวิทยานครพนม217info
7048081006วัดศรีสงครามนครพนม337info
7048081011พระปริยัติธรรมวัดดารารามนครพนม868info
7048091002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีชมภูนครพนม8812info
7048091004พระปริยัติธรรมวัดศรีหนาถวิทยานครพนม438info
7048091010พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดธาตุประสิทธิ์นครพนม361info
7048101009พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีสว่างนครพนม229info
7049010901วัดศรีบุญเรืองวิทยามุกดาหาร1159info
7050010501สามัคคีวิทยาทานเชียงใหม่21520info
7050010502เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)เชียงใหม่27424info
7050010504บาลีสาธิตศึกษา มจร.เชียงใหม่44726info
7050010506สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เชียงใหม่30829info
7050010507อภัยอริยศึกษาเชียงใหม่8010info
7050010523ธรรมเมธีศึกษาเชียงใหม่6210info
7050020516วัดโขงขาววิทยาเชียงใหม่7013info
7050020528วัดพุทธนิมิตรวิทยาเชียงใหม่11518info
7050030520แม่แจ่มปริยัติศึกษาเชียงใหม่10314info
7050040511วัดอินทารามวิทยาเชียงใหม่8910info
7050050526ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์เชียงใหม่13319info
7050060521พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยาเชียงใหม่4511info
7050070510วัดแม่ริมวิทยาเชียงใหม่24223info
7050080524วัดสะเมิงวิทยาเชียงใหม่629info
7050090512วัดพระบาทอุดมเชียงใหม่7013info
7050090514ฝางธรรมศึกษาเชียงใหม่10814info
7050090518วัดเจดีย์งามปริยัติวิทยาเชียงใหม่588info
7050100517พระปริยัติธรรมวัดท่าตอนเชียงใหม่11917info
7050110509เขื่อนผากวิทยาเชียงใหม่4410info
7050120515สันป่าตองศึกษาเชียงใหม่4211info
7050140505วัดวิเวกวนารามเชียงใหม่12619info
7050150522หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์เชียงใหม่11616info
7050160527วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์เชียงใหม่15514info
7050170519วัดฉิมพลีวิทยาเชียงใหม่309info
7050190508สารภีปริยัติศึกษาเชียงใหม่1049info
7050200525เวียงแหงปริยัติศึกษาเชียงใหม่8313info
7050210513พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดงเชียงใหม่8112info
7050220529สัพพัญญูวิทยาเชียงใหม่5810info
7051010502โสภณวิทยาลำพูน16414info
7051010504อินทะวิทยาลำพูน7113info
7051010505หอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัยลำพูน11022info
7051020508ปริยัติสามัญสามัคคีวิทยาลำพูน3111info
7051030501บ้านโฮ่งหลวงลำพูน508info
7051030506พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงลำพูน12015info
7051040503พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวงลำพูน10014info
7051040510พระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา ลำพูน12616info
7051050509พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งหัวช้างลำพูน328info
7051060507พรหมจักรสังวรลำพูน8715info
7052010603ปริยัติวัดม่อนจำศีลลำปาง308info
7052010608วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามลำปาง10324info
7052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง7811info
7052050601วิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ลำปาง6313info
7052060605แม่สุกศึกษาลำปาง519info
7052070604บ้านใหม่วิทยาลำปาง14317info
7052100606แม่ทะปริยัติศึกษาลำปาง7820info
7052100607ทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ลำปาง709info
7052120602วัดบ้านหม้อศึกษาลำปาง11014info
7053020402วัดมงคลนิมิตรอุตรดิตถ์427info
7053080401พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเสาหินอุตรดิตถ์556info
7054010601พุทธโกศัยวิทยาแพร่25026info
7054010608บวรวิชชาลัยแพร่4213info
7054020602ร้องเข็มวิทยาแพร่6312info
7054030606เชตวันวิทยาแพร่8110info
7054040604ร้องแหย่งวิทยาคมแพร่7613info
7054060603วังฟ่อนวิทยาแพร่10011info
7054070607สัมฤทธิบุญวิทยาแพร่7013info
7055010601นันทบุรีวิทยาน่าน37438info
7055010614พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งน่าน8022info
7055020613นันทจริมเขตศึกษาน่าน3711info
7055020616วัดป่าแม่จริมโสภิตารามน่าน3412info
7055030610พระปริยัติธรรมานุสรณ์วัดฟ้าสวรรค์น่าน349info
7055040605วัดนาราบวิทยาน่าน6714info
7055050602วัดปรางค์น่าน8820info
7055050615พระปริยัติธรรมวัดภูเก็ตน่าน11114info
7055060604วัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษาน่าน659info
7055060606พระปริยัติธรรมวัดนิโครธารามน่าน9114info
7055070607พระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองรามน่าน389info
7055070608วัดบุญยืนน่าน6617info
7055080603วัดราษฎร์บำรุงวิทยาน่าน209info
7055090612เชียงกลางปริยัติศึกษาน่าน6312info
7055110609วัดดอนมงคลสันติสุขวิทยาน่าน5513info
7055120611วัดบ่อหลวงวิทยาธรรมน่าน2710info
7056010606ราชคฤห์วิทยาพะเยา9413info
7056020602ห้วยข้าวก่ำวิทยาพะเยา10017info
7056030603วัดหย่วนวิทยาพะเยา10923info
7056040608ป่าแขมวิทยาพะเยา8715info
7056050601สุวรรณคณานุสรณ์พะเยา5114info
7056060605วัดนาปรังวิทยาพะเยา10915info
7056060607พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดดอนไชยพะเยา8512info
7056070604พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดโพธารามวิทยาพะเยา5412info
7056080609วัดม่วงชุมวิทยาพะเยา9516info
7057010602พุทธิวงศ์วิทยาเชียงราย18621info
7057010615วัดฝังหมิ่นวิทยาเชียงราย7215info
7057020614เวียงชัยพิทยาเชียงราย5815info
7057030603โสภณจริยธรรมวิทยาเชียงราย18814info
7057030606วัดครึ่งใต้วิทยาเชียงราย12517info
7057030616วัดแก่นเหนือวิทยาเชียงราย7711info
7057040605วัดอำมาตย์วิทยาเชียงราย17322info
7057050601ชยาภิวัฒน์วิทยาเชียงราย13018info
7057060611พุทธศาสตร์ศึกษาเชียงราย237info
7057070612วัดแม่คำวิทยาเชียงราย10914info
7057071301วัดหมื่นพุทธวิทยาเชียงราย11718info
7057080610วัดไชยสถานวิทยาเชียงราย7813info
7057090607วัดวิเชตร์มณีเชียงราย94info
7057100604วัดเจดีย์หลวงวิทยาเชียงราย7214info
7057110617วัดหนองบัวพิทยาเชียงราย4013info
7057110619วัดป่างิ้วปริยัติศึกษาเชียงราย5313info
7057120608วัดสันหนองบัววิทยาเชียงราย8015info
7057130618เวียงแก่นวิทยาเชียงราย599info
7057140609วัดป่าตาลใต้เชียงราย12115info
7057160613บุญเรืองวิทยาเชียงราย4712info
7057170620วัดดงชัยพิทยาเชียงราย6715info
7058010501วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษาแม่ฮ่องสอน17614info
7058040502พระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนีแม่ฮ่องสอน477info
7058040503พระปริยัติธรรมวัดกิตติวงศ์แม่ฮ่องสอน418info
7058040504พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่งแล้งแม่ฮ่องสอน678info
7060010401วัดหนองปลิงวิทยานครสวรรค์13613info
7060010402คีรีวงศ์วิทยานครสวรรค์7311info
7060010403บาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธารามนครสวรรค์6621info
7060010404วัดไทรเหนือวิทยานครสวรรค์10816info
7060010405วัดท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์10524info
7060050408พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดส้มเสี้ยวนครสวรรค์4211info
7060070407วัดวาปีรัตนารามวิทยานครสวรรค์5112info
7060120409ศรีนภเขตวิทยานครสวรรค์25323info
7060150410รัตนปัญญาวิชชาลัยนครสวรรค์7214info
7061010301วัดมณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี226info
7061040302อุทานอุทิศธรรมวิทยาอุทัยธานี236info
7062010401วชิรกุญชรมัธยมกำแพงเพชร00info
7062050402วัดคฤหบดีสงฆ์กำแพงเพชร309info
7063060401โสภณวรคุณวิทยาตาก14919info
7063080402พระปริยัติธรรมสามัญอุ้มผางวิทยาตาก7311info
7064010401ราชธานีวิทยาลัยสุโขทัย11524info
7064070403วัดหนองโว้งวิทยาสุโขทัย4113info
7064090402วัดเหมืองนาวิทยาสุโขทัย129info
7065010401วัดจันทร์วิทยาพิษณุโลก2813info
7065010402วัดธรรมจักรวิทยาพิษณุโลก206info
7065010403สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชพิษณุโลก13730info
7066010401หลวงพ่อเพชรวิทยาพิจิตร6416info
7067010403ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุเพชรบูรณ์6114info
7067030401ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์14617info
7067040402ปริยัติสามัญวัดสระเกศเพชรบูรณ์7612info
7067050404พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิตเพชรบูรณ์10012info
7070020301พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดถ้ำสิงโตทองราชบุรี469info
7071010301วัดสิริกาญจนารามกาญจนบุรี146info
7071010302พระปริยิตธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี10312info
7071060303พระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสังกาญจนบุรี378info
7072070302พระปริยิตธรรมวัดหนองพันเทาสุพรรณบุรี155info
7073060102พระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยานครปฐม668info
7077010301พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดธรรมิการามวรวิหารประจวบคีรีขันธ์339info
7080010204พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยานครศรีธรรมราช8016info
7080010205พระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสระเรียงนครศรีธรรมราช13213info
7080040203พระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวานนครศรีธรรมราช307info
7080100207พระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยารามนครศรีธรรมราช509info
7080110206พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช5210info
7081010201วัดแก้วโกรวารามกระบี่6718info
7084010202แสงธรรมพิทยาคมสุราษฎร์ธานี1317info
7084020201พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี5311info
7084060203วัดพระบรมธาตุไชยาวิทยาสุราษฎร์ธานี1113info
7084120204พระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลารามสุราษฎร์ธานี177info
7085010201พระปริยัติธรรม วัดตโปทารามระนอง1810info
7086040201พุทธรังษีพิทยาลัยชุมพร609info
7090010202แสงทองวิทยาธรรมสงขลา6111info
7090010203วัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยาสงขลา3710info
7090010205พระปริยัติธรรม วัดโคกเปี้ยวสงขลา8410info
7090020201พุทธวิทยาสงขลา749info
7090080204หลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยาสงขลา5810info
7090111401มหาปัญญาสงขลา54info
7091010201ธรรมจักรวิทยาสตูล259info
7092010201สิทธิธรรมตรัง11124info
7095010201ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดเมืองยะลายะลา415info