กี่ยวกับระบบ

e-Citizen Management Studio
ระบบบริหารจัดการข้อมูลรายบุคคล

Mr.Itthikorn Changsakon

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
E-mail: nu@moe.go.th

e-Citizen Management Studio เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลรายบุคคลสำหรับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนบุคคล และงานวัดผลของสถานศึกษาภายใต้สังกัด ที่มีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้ประกอบการวางแผน การบริหาร การกำกับติดตาม และการประเมินผล รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการศึกษา การบริหารงานของหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนการพิจารณาวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการการศึกษา

QRCode สแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์
*คลิก QR Code เพื่อขายภาพ

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลรายบุคคล (e-Citizen Management Studio)