การจัดส่งข้อมูล

จำนวนสถานศึกษาที่จัดส่งข้อมูล เทียบกับสถานศึกษาทั้งหมด