เลขประจำตัวประชาชนว่าง

จำนวนนักเรียนและครูที่เลขประจำตัวประชาชนว่างจำแนกรายกลุ่มโรงเรียน

จำนวนซ้ำซ้อน

จำนวนนักเรียนและครูที่เลขประจำตัวประชาชนซ้ำซ้อนจำแนกรายกลุ่มโรงเรียน