ข้อมูลโรงเรียน 7010470110 พระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ