ข้อมูลโรงเรียน 7095010201 ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดเมืองยะลา

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ