ข้อมูลโรงเรียน 7080010205 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสระเรียง

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ