ข้อมูลโรงเรียน 7080110206 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอำเภอทุ่งใหญ่

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ