ข้อมูลโรงเรียน 7084020201 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ