ข้อมูลโรงเรียน 7084120204 พระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ