ข้อมูลโรงเรียน 7071010302 พระปริยิตธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ