ข้อมูลโรงเรียน 7070020301 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดถ้ำสิงโตทอง

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ