ข้อมูลโรงเรียน 7077010301 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดธรรมิการามวรวิหาร

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ