ข้อมูลโรงเรียน 7060010403 บาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ