ข้อมูลโรงเรียน 7060050408 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดส้มเสี้ยว

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ