ข้อมูลโรงเรียน 7067030401 ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ