ข้อมูลโรงเรียน 7067050404 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิต

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ