ข้อมูลโรงเรียน 7053080401 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเสาหิน

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ