ข้อมูลโรงเรียน 7065010403 สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ