ข้อมูลโรงเรียน 7050160527 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ