ข้อมูลโรงเรียน 7051010505 หอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ