ข้อมูลโรงเรียน 7051050509 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งหัวช้าง

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ