ข้อมูลโรงเรียน 7058040504 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่งแล้ง

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ