ข้อมูลโรงเรียน 7056070604 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดโพธารามวิทยา

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ