ข้อมูลโรงเรียน 7056060607 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดดอนไชย

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ