ข้อมูลโรงเรียน 7055070607 พระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ