ข้อมูลโรงเรียน 7055030610 พระปริยัติธรรมานุสรณ์วัดฟ้าสวรรค์

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ