ข้อมูลโรงเรียน 7055010614 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ