ข้อมูลโรงเรียน 7041060814 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีสุธาทิพย์

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ