ข้อมูลโรงเรียน 7041060815 พระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ