ข้อมูลโรงเรียน 7041040817 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีนคราราม

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ