ข้อมูลโรงเรียน 7041110818 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดดงคำ

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ