ข้อมูลโรงเรียน 7043010801 บาลีสาธิตศึกษา มจร.วัดศรีษะเกษ

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ