ข้อมูลโรงเรียน 7043050804 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์งาม

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ