ข้อมูลโรงเรียน 7047120805 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสว่างภูมิดล

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ