ข้อมูลโรงเรียน 7047010807 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดแจ้งแสงอรุณ

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ