ข้อมูลโรงเรียน 7034010901 บาลีสาธิตศึกษา มจร.ทุ่งศรีเมือง

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ