ข้อมูลโรงเรียน 7034190903 พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ตาก

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ