ข้อมูลโรงเรียน 7034200913 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดหนองเป็ด

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ