ข้อมูลโรงเรียน 7037010906 พระปริยัติธรรมวัดสำราญนิเวศ

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ