ข้อมูลโรงเรียน 7035010901 พระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ