ข้อมูลโรงเรียน 7044011001 บาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดอภิสิทธิ์

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ