ข้อมูลโรงเรียน 7044041002 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาส

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ