ข้อมูลโรงเรียน 7046051003 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโก

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ